“ประวัติกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในกรรมการ เครือข่ายจิตอาสา
กลุ่มบ้านดินไทย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2549 เป็นองค์กรเอกชน โดยผู้ก่อตั้งคือ “นายสุรัช สะราคำ หัวหน้ากลุ่มบ้านดินไทยหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายจิตอาสา และเพื่อนๆ จากในอดีตที่เคยเป็นนักกิจกรรมและนักจัดกิจกรรม สืบเนื่องมาจากความชอบในการเข้าร่วมค่ายอาสาเมื่อสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งจัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนชนบทของชมรม ค่ายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้หลังจากจบจากมหาวิทยาลัย จึงออกมารวมกลุ่มเพื่อนๆทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาสาสมัครมาตลอด โดยไปช่วยองค์กรต่างๆ ทำงานอาสาสมัคร หลังจากที่ได้ออกกิจกรรมอาสาสมัคร ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน จากอาศรมวงสนิท องค์รักษ์ คลอง 15 (www.Baandin.org) ในปลายปีพ.ศ. 2548 ได้ทดลองกลับมาทำบ้านดินของ ตนเอง ในพื้นที่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จากการเก็บข้อมูลพบว่าการมีบ้านสักหลังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคน บางคนอาจจะไม่สามารถมีบ้านได้เลยเนื่องจาก มีรายได้น้อยหรือต้องเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านตลอดชีวิตของคนๆหนึ่งจึงจะมีบ้านสักหลัง จากแนวคิดบ้านดินสามารถทำเองได้ไม่ยาก ต้นทุนไม่แพง สามารถพึ่งตนเองได้ จึงเกิดแนวคิดการตั้งกลุ่มบ้านดินไทยขึ้น เพื่อจะนำความรู้เกี่ยวกับการทำบ้านดินเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ โดยผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร ในช่วงแรกเมื่อปี 50ได้เริ่มทำโครงการอาสาสร้าง บ้านดินให้คนไร้บ้าน ณ. หมู่บ้านวังเข้ และบ้านใหม่ไทยเจริญ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จำนวน 22 หลัง ผ่าน เว็บไซต์ www.Baandinthai.com ; www.volunteerspirit.org มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้อาสาสมัคร มาช่วยสร้างบ้านดินให้คนไม่มีบ้าน ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ แล้วเสร็จจำนวน 22 หลังในปี 2550-2552 หลังจากนั้นก็ทำโครงการอาสาช่วยสร้างบ้านดินให้กับทางวัดและโรงเรียนในพื้นที่และต่างจังหวัดมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น อาสาสร้างกุฎิดินถวายวัดป่ามหาวัน จำนวน 2 หลัง วัดกุดโง้ง 1 หลัง วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี 2 หลัง , อาสาสร้างห้องสมุดดินโรงเรียนหนองห่าน จ.นครราชสีมาและจ.อยุธยา อาสาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมดิน จ.สระบุรี และ จ. เพชรบุรี ฯลฯ ระหว่างที่ทำโครงการอาสาสร้างบ้านดิน อยู่นั้น ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้พบกับกลุ่มคนที่ช่วยเหลือสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการพูดคุยและรับอาสาสมัครเข้าไปช่วยสิ่งแวดล้อมเพิ่มจาก อาสาสร้างบ้านดินอย่างเดียว เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพ่อหลวง จ.เพชรบุรี , อาสาปลูกปะการังลดโลกร้อน จ.ชลบุรี , อาสาปลูกป่าให้ช้างเพิ่มอาหารให้ช้าง พื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นต้น”
“จากการทำงานอาสามาได้พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จกิจกรรม จะมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น มีกำลังใจที่จะกลับไปสู้งานต่อ ดังนั้น จึงได้มีการพูดคุยกันในคณะการการกลุ่มบ้านดินไทยและสรุปเหตุผลที่ทำให้อาสาสมัครเกิดแนวคิดเช่นนั้น และบทสรุปคือ “ หากอาสาสมัครได้มาออกแรงช่วยกันทำความดี จะรู้สึกภาคภูมิใจ ได้เพื่อน ได้พักผ่อน และได้ช่วยเหลือสังคม” จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้กลุ่มบ้านดินไทยพยายามจัดองค์ประกอบในการทำกิจกรรม ทุกครั้งจะต้องมี องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบ ที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1 อาสาที่เข้าร่วมต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆๆ 2 อาสาที่เข้าร่วมต้องได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม 3 อาสาที่เข้าร่วมต้องได้มิตรภาพและได้เพื่อนที่มีแนวคิดเหมือนกัน 4 อาสาที่เข้าร่วมต้องได้พักกาย พักใจ เติมกำลังใจให้สามารถพร้อมกลับไปทำงานต่อ จากองค์ประกอบดังกล่าวทำให้ งานอาสาสมัครของกลุ่มบ้านดินไทย จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่งทุกครั้ง และใช้เป็นแนวทางในการทำงานอาสาตลอดมา”

นายสุรัช สะราคำ
หัวหน้าศูนย์อาสาบ้านดินไทย

อาสาสร้างบ้านดิน ปลูกป่า ทำโป่ง สร้างฝาย ทาสีโรงเรียน ฯลฯ