ก่อตั้ง เมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2549
สังคมทางเลือกสำหรับคนอาสาที่มีจิตใจรักและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
“๑. มุ่งอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตให้มีความสมบูรณ์และเกื้อหนุนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความสุขตามวิถีของธรรมชาติ ๒. ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการในรูปแบบกิจกรรมของอาสาสมัครตามหลักการและแนวทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม ๓. ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ทั้ภาคสังคมและภาคธุรกิจในการแสวงหากระบวนการและองค์ความรู้ รวมทั้งผสานความร่วมมือกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชีวิต”
เกิดสังคมความร่วมมือกันและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โลก

ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างแนวกันไฟ