อาสาสมัคร

ืืNam Crazily

ใจพร้อม กายพร้อม ลุยได้ตลอด
10411069_602673553162957_8327860872885733937_n.jpg

porkim

อยากบำเพ็ญประโยชน์ต่อคนสังคม ด้วยจิตอาสา และอยากช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
img1406215013523.jpg

กลุ่มแกนนำเยาวชนครอบครัวพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

การสร้างขบวนการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา ต่อต้านคอร์รัปชั่น การให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในภาครัฐ เอกชน ประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศ จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คนไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นหลักคุณธรรม ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถูกใจถูกใจ ·

สุดเขตต์

สร้างความดี มีใจให้ชุมชน
DSCF4318.jpg
DSCF4318.jpg

ศรพระราม เทวา

ไม่มีอะไร ยิ่งใหญ่ไปกว่าการ อาสา
image.jpg