อาสาสมัคร

วีระพงษ์

ชอบสอนหนังสือเด็กๆ มีความสุขมากๆ
image.jpg

แบ่งปันความสุข

เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสที่ดีกว่า สมควรแบ่งปันโอกาสนั้นแก่ผู้อื่นซึ่งโอกาสที่ดีขึ้น บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์เท่าเทียมเสมอภาค จากคำว่า"ให้" เพื่อโลกที่สวยงาม
IMG_2117.JPG

บนพื้นแห่งรากฐานความเป็นมนุษย์ จากประสบการณ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปในหลายทวีป ได้เห็นในหลายด้านกับโลกยุคปัจจุบันที่หมุนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสังคม โลกข่าวสาร social network และหลายๆด้าน ทำให้มนุษย์ยึดติดกับความเพ้อฝัน ความสวยงาม ความสะดวกสบาย แต่ในทางกลับกันของอีกมุมนึง ยังมีผู้คนอีกมากชีวิต ขาดซึ่งโอกาส ได้รับรู้ อาทิเช่น การศึกษา ความรู้ พัฒนาการ ศักยภาพ สุขภาพ สาธารณสุข ฯลฯ ที่ถูกต้อง อันเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดี มนุษย์ที่มีโอกาสที่ดีกว่า ละ วาง เว้น จากโลกแห่งความวุ่นวาย หันมองมอบซึ่งโอกาสทีดีขึ้น ให้แก่ผู้อื่น ได้รับการพัฒนา ความรู้ที่ดีและถูกต้องในทุกๆด้าน เฉกเช่นดียวกับปัจเจกชน ความเท่าเทียมของเพื่อนมนุษย์ อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความเมตตา อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในปัจจุบันและวันข้างหน้า บนโลกที่สวยงามใบนี้ ไม่มีสิ่งใด ยิ่งใหญ่กว่าการกระทำ คิดดี ทำดี แบ่งปัน มอบและให้

โจ๊ค

มีความประสงค์เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือแก้ผู้ด้อยโอกาส เช่นชาวเขาในท้องที่ชนบท
image.jpg
image.jpg

Sensitivesmile

การทำประโยชน์เพื่อคุณอื่น คือการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง