โครงการค่ายอาสาสร้าง ห้องสมุดบ้านดิน # 3

06/05/2011 - 13:36
08/05/2011 - 13:36
รูปประกอบ: 
20110311-4.jpg

โครงการค่ายอาสาสร้าง ห้องสมุดบ้านดิน # 3

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 8 ต.หนามแท่ง

อ.ศรีเมืองใหม่  จ.อุบลราชธานี  

6-8  พฤษภาคม 2554

 

 

องค์กรที่รับผิดชอบ  : กลุ่มเยาวชนเพาะรักจังหวัดอุ

บลราชธานี

ที่ปรึกษาโครงการ              

ศูนย์เรียนรู้บ้านดินไทย  จ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์    www.baandinthai.com

 

หลักการและเหตุผล

                เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติและเป็นอนาคตที่ทุกส่วนต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญ  แต่เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่นับวันนั้นมีแต่ความเสื่อมทราม  ปัญหาความแตกแยกของครอบครัว  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  ยาเสพติดและความเสื่อมทางเพศ  ซึ่งเป็นปัญหาดังกล่าวเริ่มที่จะเกิดมากขึ้นในหมู่เยาวชน และนักศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้นำที่เสียสละ  มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและชัดเจนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมอาสาพัฒนา  ซึ่งจะเป็นเวทีที่ช่วยสร้าง และกลั่นกลองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และเป็นแบบอย่างต่อสังคม และในโอกาสนี้ทางกลุ่มเยาวชนเพาะรักจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการอาสาสร้างห้องสมุดบ้านดิน ครั้งที่ 3”  ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสานต่อการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยจะทำการสร้างห้องสมุดบ้านดิน  เนื่องจากโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่  13(ดงนาทาม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 130 กิโลเมตร  มีอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง  และได้แบ่งห้องเรียนเพื่อทำเป็นห้องสมุดสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งไม่เพียงพอกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน 

                ดังนั้นทางกลุ่มเยาวชนเพาะรักจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า  จึงได้จัดโครงการ  “อาสาสร้างห้องสมุดบ้านดิน  ครั้งที่ 3”

การสร้างบ้านดินเพื่ออยู่อาศัยนับว่าสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหาป่าไม้ เสื่อมโทรม พลังงามกำลังจะหมด และปัญหาโลกร้อน  เพราะบ้านดินสามารถช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าที่จะนำไม้มาใช้สร้างบ้าน เมื่ออาศัยบ้านดินที่เย็นสบายในฤดูร้อน  และอบอุ่นในฤดูหนาว  ทำให้ลดการใช้ในการทำความเย็น หรือทำความร้อนภายในบ้านดินไปได้มาก จึงช่วยประหยัดพลั

งงานและบรรเทาปัญหาโลกร้อน

 

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อสร้างกิจกรรมที่ฝึกฝนเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา ผู้สนใจได้เรียนรู้จิตอาสาในการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้

อื่น

 2.เพื่อสร้างห้องสมุดบ้านดินให้

กับโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

 3.เพื่อเผยแพร่และขยายภูมิปัญญาการสร้างบ้านดินไปสู่ชนบทเพื่อชาวบ้านจะสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันและสร้างบ้านดินได้ด้

วยตัวเอง

 4.เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬา ทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรี

ยนที่ขาดแคลน

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

รอบแรก              ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554

 

สถานที่จัดทำโครงการ

                โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ ต.หนามแท่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี                   

 


ตารางกำหนดการโครงการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554

 

                07.00-08.00                      รับประทานอาหารเช้า

 

                08.00-09.00 น.                    ลงทะเบียนและกิจกรรมสัมพันธ์

 

                09.00-10.30 น.                    แนะนำสถานที่  โครงการ ชี้แจงกิจกรรม

 

                10.45-12.00 น.                    เตรียมอุปกรณ์ แบ่งหน้าที่การทำงาน

 

                12.00-13.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

 

                13.30-17.00 น.                    เรียนรู้การทำก้อนอิฐดิน

 

                17.00-19.00 น.                    พักผ่อน  เล่นกีฬา อาบน้ำ และรับประทานอาหารเย็น

 

                19.30-21.30 น.                    กิจกรรมยามค่ำคืน

                /21.30                        

            พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2554

 

                06.00-07.30 น.                    ตื่นนอนแต่เช้า ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

 

                07.30-08.30 น.                    รับประทานอาหารเช้า

                08.45-12.00 น.                    เรียนรู้การทำก้อนอิฐดิ

นและเทคลาน ห้องสมุด

 

                12.00-13.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

                13.30-16.00 น.                    ทำก้อนอิฐดินและเทพื้นห้องสมุ

ดดิน

 

                16.00-17.30 น.                    กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น

 

                17.30-19.00 น.                    พักผ่อน  เล่นกีฬา  และรับประทานอาหารเย็น

 

                19.30-21.30 น.                    กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2554                             

 

              06.00-07.30 น.                    ตื่นนอน กิจกรรมบริการ รับใช้ชุมชน  หมู่บ้าน

 

              07.30-08.30 น.                    รับประทานอาหารเช้า

              08.45-12.00 น.                    ทำก้อนอิฐดินร่วมกันสรุปกิจกรรมและนัดหมายกิจกรรมรอบที่

สอง

 

              12.00-13.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

              13.00 น.                            

    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

  ความคาดหวัง ที่ทุกท่านเข้าร่วมจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยสร้างห้องสมุดบ้านดิน
 • 2. ได้พักผ่อน
 • 3. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเหมือนกัน
 • 4.   ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชนบท  มีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้  ได้มีชีวิตเพื่อผู้อื่น

    สนใจติดต่อ ผู้ประสานงาน กลุ่มเยาวชนเพาะรัก จังหวัดอุบลราชธานี   

                        คุณ น้อย089-0234037  คุณหนุ่ม 089-6489037

  สมทบค่าใช้จ่าย   ท่านละ 650 บาท ราคานี้  ยังไม่รวมค่ารถ 

  สมทบค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินเข้

าบัญชี

 

        นายศิลารักษ์  เขียวสนาม   340 4231460  ธ.กรุงเทพฯ  สาขา กิโลศูนย์

 

 หมายเหตุ หากสะดวก 2 วันก็สามารถเข้าร่วมได้ครับ ( สงวนสิทธิ์ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม)

 

 

สวัสดิการ

 • 1.      มีอาหาร 8    มื้อ
 • 2.      วิทยากร ในการอบกรมการทำบ้านดิน
 • 3      อุปกรณ์ในการทำบ้านดินทั้งหมด  
 • 4      ที่พักพักกับชาวบ้าน ชาวบ้านยินดีต้อนรับ อยากพักที่โรงเรียนเราก็เตรียมห้องพักไว้ให้
 • 5.    รถรับส่งท่านถึง อ.ศรีเมืองใหม่ –บ้านสร้างถ่อ

 


การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

 • 1.เสื้อแขนยาว
 • 2.เสื้อผ้าที่เปื้อนดินได้
 • 3.ชุดกีฬาเอาไว้มาเล่นกีฬากับชาวบ้าน
 • 4.ไฟฉาย
 • 5.กล้องถ่ายรูป
 • 6.ของใช้ส่วนตัว  ยารักษาโรค
 • 7.เตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อม

 

 

การเดินทางมา

1.มาด้วยรถไฟ  ประมาณ  10 ชั่วโมง 

      ดูได้ตามลิ้ง http://www.railway.co.th/Ticket/ChooseStation_NeGo.asp

 

2.นั่งรถโดยสาร มีนครชัยแอร์  บขส. ค่าตั๋ว ไม่เกิน 525 บาท

     ดูได้ตามลิ้ง   http://www.nca.co.th/runway.php

 

3.ขับรถมาด้วยตัวเอง 

ถ้ามาจากภาคกลางก็มาตามทางหมายเลย 24  ถึงอุบลราชธานี แล้วขับไปทางอำเภอพิบูลมังสาหาร  สอบถามเส้นทางได้ ผู้ประสานงาน  น้อย  089-0234037

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น