ยุวกาชาดยุคใหม่ อาสาสร้างสังคมให้แข็งแรง


เมื่อ เยาวชนมีหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น กาชาดจึงจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ "อาสายุวกาชาดยุคใหม่...พึ่งพาได้" ด้วยการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจกาชาดเป็นคนดี รอบรู้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เป็นฐานพลังที่เข้มแข็งซึ่งกาชาดยุคใหม่ มีทั้งยุวกาชาดรุ่นเล็ก อายุ 7-15 ปี ที่ศึกษาหลักสูตรยุวกาชาดในโรงเรียน และยุวกาชาดรุ่นใหญ่ อายุ 15-25 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนและจัดกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน


มานิดา โชติวนิช

กิจกรรม ของอาสายุวกาชาดรุ่นใหม่นี้ มีทั้งเป็นพยาบาลจำเป็น, ผู้บรรเทาสาธารณภัย, ทูตสัมพันธ์ต่างวัย นอกจากนี้ อาสายุวกาชาดยังได้เก็บเกี่ยวความรู้ในปฏิบัติการ "สร้างภูมิ...รับภัย" โดยมีหลักแห่งการปฐมพยาบาล 7 หัวใจสำคัญ อาทิ ชาบาดแผล เทคนิคการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน เทคนิคการทำแผลไหม้ น้ำร้อนลวก และพิษจากสัตว์


ธัญญา ช่างปั้น

มา นิดา โชติวนิช รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด บอกว่า เยาวชนจะได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรอาสายุวกาชาด และฝึกฝนทักษะชีวิตด้านต่างๆ ความรู้ ทักษะเฉพาะทางเหล่านี้จะนำไปช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นในสังคมได้ ซึ่งการสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาดจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะสร้างให้ ชุมชนมีความแข็งแรงได้

หนึ่งในอาสายุวกาชาด ธัญญา ช่างปั้น บอกว่า ตั้งแต่เป็นอาสายุวกาชาด และได้รับการฝึกฝนองค์ความรู้ด้านต่างๆ รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและ ถูกวิธี ไม่ลังเลและกลัว ยังสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆ ได้ด้วย

สังคมแห่งน้ำใจ สังคมแห่งการช่วยเหลือ ย่อมสร้างประเทศให้เข้มแข็งได้

ที่มา

มติชนรายวันวันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2552

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01lad02060352&sectionid=0115&day=2009-03-06

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาสามาแจม

เป็นยุวกา

เป็นยุวกาชาดรุ่นใหม่ที่ดีมากหนูก็อยู่อาสายุวกาชาดเหมือนกัน

แสดงความคิดเห็น