อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง อโรคยศาลวัดคำประมง

โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ 1 วัน” 

 

การเป็นจิตอาสา ไม่ติดที่รูปแบบ อาศัยเห็นเป้าหมายร่วมกัน นำความรู้ความสามารถมาลงมือปฏิบัติเลย ประเมินผลที่ความสุขของผู้เป็นจิตอาสา ความสุขของผู้ป่วย

หลักการและเหตุผล:

ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่นเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมา เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้

ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก

วัตถุประสงค์ :

 1. ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 2. ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
 3. ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
 4. ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย

รูปแบบการปฏิบัติ:

 1. เปิดอโรคยศาลวัดคำประมง สถานที่บำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยสมาธิ ธรรมชาติบำบัด และแพทย์ทุกแผน ให้ประชาชนทุกคนทุกสายอาชีพทั่วโลก มาเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกๆด้าน ตามแต่ที่ตนถนัดและช่วยเหลือได้ เพียงคนละ 1 วัน ต่อปี หรืออาจจะมามากกว่านั้นก็ได้ เช่น ท่านที่จะมาเที่ยวสกลนคร นครพนมมีโปรแกรมเที่ยว 7 วันก็มาแวะที่ อโรคยศาล 1 วันเพื่อเป็นจิตอาสา แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆโดยถือว่ามาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 1 วัน,ในการทำบุญวันเกิดให้ตัวเอง,หรือในวันสำคัญต่างๆตามแต่กรณี
 2. ผู้ต้องการเป็นอาสาสมัครแจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่อโรคยศาล ผ่านทาง
  2.1. website ; www.khampramong.org หัวข้อ “ติดต่อวัดคำประมง” ตรงมุมซ้ายล่าง
  2.2. e-mail มาที่ ppp@khampramong.org
  2.3. โทรศัพท์หรือโทรสาร มาที่วัดคำประมง เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร 042- 779-276 มือถือ 081-601-6960,081-111-7107
  2.4. ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่ หลวงตาปพนพัชร์ ฯ อโรคยศาล วัดคำ ประมง เลขที่ 20 ม.4 ต.สว่าง อ. พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 หรือเดินทาง มาที่อโรคยศาลโดยตรง(ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้)
 3. หน้าที่ซึ่งต้องการความช่วยเหลือพอเป็นสังเขป
  3.1. แพทย์ แผนไทย-ตะวันตก-จีนที่ศรัทธาในการแพทย์แบบองค์รวมหรือการแพทย์ทางเลือก
  3.2. ผู้ช่วยพยาบาล ช่วยการพยาบาลทั่วไป ทำแผล เปลี่ยนสายสวน ฉีดยา แนะนำผู้ป่วยทางด้านจิตเวช ทำกลุ่มบำบัด
  3.4. แพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ ช่วยดูกล้องจุลทรรศน์ Dark field
  3.5. แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ช่วยปรับปรุงการดูแลสมดุลร่างกาย
  3.6. อาหารบำบัด ต้องการผู้มีประสบการณ์อาหารบำบัดตามแนว Gerson หรือ Macrobiotics
  3.7. งานวิจัยผลการรักษา อายุขัยผู้ป่วย ทำสถิติ ติดตามผลการรักษาทางโทรศัพท์และลงพื้นที่ถ้าจำเป็น
  3.8. การผลิตสมุนไพร ผู้มีความรู้เรื่องการเกษตรไร้สารพิษ ไม่จำกัดเวลา แต่ต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพร ผลิตออกมาใช้ได้
  3.9. เภสัชกร ช่วยจ่ายยา จ่ายสมุนไพร มาช่วยจ่ายยา แนะนำยา จัดหมวดหมู่ยา
  3.10. การอบสมุนไพร
  3.11. การล้างพิษ ช่วยแนะนำ และช่วยทำ detoxfication
  3.12. ผู้ป่วยมะเร็งเก่า ผู้มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลผู้ป่วย
  3.13. การให้ความรู้การปฏิบัติตัวผู้ป่วย
  3.14. การฝังเข็ม แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็ม
  3.15. งานเอกสาร จัดบอร์ด ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  3.16. ด้านพิธีกรรมต้มสมุนไพร สวดมนต์ สมาธิบำบัด ตามฤกษ์ที่เหมาะสม
  3.17. การออกกำลังกาย ลมปราณบำบัด (ชี่ไดนามิกส์ ชี่กง) หารเดินจงกรม
  3.18. การหัวเราะบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด

สำหรับบุคคลทั่วไป:

 1. การเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
 2. การทำความสะอาดอาคารสถานที่
 3. การจัดหนังสือ ห้องสมุด
 4. การลงทะเบียนผู้เป็นอาสาสมัคร
 5. การปลูกผักไร้สารพิษ ทำแปลงผัก รดน้ำต้นไม้
 6. รับโทรศัพท์ ,การช่วยงานวิจัยในการโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วย
 7. ช่วยโรงครัวทำอาหาร
 8. ช่วยกิจกรรม เช่น บริจาคโลหิต ตามเทศกาล
 9. งานเอกสาร ธุรการ และงานอื่นๆ

การปฏิบัติตัว :

 1. ปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ ไม่เคร่งเครียด ไม่ทะเลาะกับใคร ช่วยเหลือและให้อภัยกันถ้ามีเรื่องกระทบ สำรวมกาย วาจา ใจ ปฏิบัติแบบสุภาพชน ใช้หลัก สัปปุริสธรรม 7 คือรู้จักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล ชุมชน
 2. รบกวนผู้อื่นน้อยที่สุด การกินอยู่อย่างง่าย ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด
 3. ไม่มีการให้ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องออกเอง
 4. มีปัญหาปรึกษาหลวงตา หรือ ปรึกษาในหมู่คณะ
 5. สิ่งใดทำแล้วไม่มีโทษ มีประโยชน์ต่อคนไข้ และไม่รบกวนต่อโครงสร้างอโรคยศาลโดยรวมสามารถทำได้เลย

การเดินทางมาอโรคยศาล:

 1. ทางรถยนต์ มาตามทางหลวงสาย 22 ถึง กม.ที่ 23 บ้านสามแยกสูงเนิน(สกล-อากาศ) เลี้ยวไปทางอำเภออากาศอำนวยเส้นทางหมายเลข 2355 ประมาณ 12 กม.ถึงบ้านบัว(น้อย) แล้วเลี้ยวขวาเดินทางไปอีก 5 กม.มีป้ายบอกทุกระยะ
 2. นั่งรถทัวร์จากหมอชิตมาลงสกลนคร มีรถออกตอนกลางคืน 19.00 ,20.00, 20.30, และ 23.00 น. ถึงสกลนครตั้งแต่ 05.00 ถึง 06.00 น.เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 40 กม.
 3. ขึ้นเครื่องบิน PB Air มาลงสนามบินสกลนคร เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 37 กม. ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินนครพนม เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 120 กม ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานี เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 160กม

งบประมาณ:
-

หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม
นพ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์

http://www.khampramong.com/

รูปภาพของ อาสามาแจม

อยากช่วยง

อยากช่วยงานด้านข้อมูล เอกสาร ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ และมีที่พักให้หรือไม่  ...ฐิติกาญจน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ อาสามาแจม

อยากให้เพ

อยากให้เพื่อนๆ ไปกันเยอะๆครับ ได้รับประโยชน์จริง เพราะเราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

คือพวกเราไปกันมาแล้ว ดีจริง พวกเรารวมตัวกันสิบสองคน หลากหลายสาขาอาชีพ มีทั้ง ผู้จัดรายการวิทยุ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข วิศวกร นักการตลาด พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รวมตัวกัน เริ่มเดินทางจาก กทม.ไป (เหมารถตู้ไปพร้อมกันเก้าคน และนั่งเครื่องตามไปอีกสามคน)  ใครถนัดอะไรก็ช่วยด้านนั้น เราไปร่วมทำกิจกรรมหลากหลายอย่างที่นั่นกัน เช่น ทำแผล วัดความดัน ใส่บาตร สวดมนตร์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ออกกำลังกาย ร้องเพลง ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร ทำน้ำผลไม้ ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้คือให้กำลังใจ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาด้วยกัน  (กิจกรรมทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัด) ทุกๆคนที่นั่นมีอัธยาศัยดีมาก ยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเลย เราไปทำกิจกรรมที่นั่นอยู่ สามวันสามคืน มีที่พักที่หลวงตาเตรียมไว้ให้  ได้รับอะไรดีๆกลับมามากมาย ทั้งเรื่องราวชีวิต ประสบการณ์ต่างๆ  แนวคิด การใช้ชีวิตประจำวัน  รู้สึกอิ่มใจดี  แล้วพวกเราก็นัดกันแล้ว จะไปกันอีกหลายๆครั้ง เท่าที่จะหาเวลากันได้  (12-16 สิงหาคม 2552 เราจองตั๋วกันแล้ว และไปกันจำนวนคนและจำนวนวันมากกว่าเดิมอีก)

ที่นี่เป็นการรับรักษาฟรี ฟรีทุกอย่างครับ จึงไม่อิงกับเรื่่องธุรกิจครับ

เวบเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น    http://www.khampramong.org/

 

pore yara (i_pore@hotmail.com)

รูปภาพของ อาสามาแจม

        

 

       มะเร็งรักษาได้ด้วยสมุนไพร จาภูมิปัญญาชาวบ้าน ติดต่อ 081-3969695

รูปภาพของ อาสามาแจม

อยากไปช่ว

อยากไปช่วยงานที่วัด   ต้องแจ้งก่อนหรือเปล่า   ยังไม่เคยไปสกลนครเลย

รูปภาพของ อาสามาแจม

สนใจเป็นจ

สนใจเป็นจิตอาสา มาร่วมบุญกัน เชิญได้ที่วัดคำประมงนะคะ สอบถามได้ที่ โอ๋น้อย 0870472625 ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญกันวันที่ 6 กพ 53 นี้ มีบุญใหญ่ค่ะ

รูปภาพของ อาสามาแจม

ค่าเช่ารถ

ค่าเช่ารถโดยสารเข้าไปที่วัดราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ

รูปภาพของ อาสามาแจม

  โรคร้ายห

 

โรคร้ายหายได้อย่าเพิ่งสิ้นหวังที่มูลนิธิไทยกรุณาจ.กาญจนบุรีรักษาโรคร้ายทุกชนิดฟรีไม่คิดเงินด้วยสมุนไพรไทยสนใจโทร0870985794  ยินดีให้ข้อมูล
รูปภาพของ อาสามาแจม

อยากเป็นห

อยากเป็นหนึ่งชีวิตที่ช่วยอีกหลายชีวิตให้หายจากการทุกทรมานเหมือนกันค่ะอาชีพที่ทำก็เป็นผู้ให้เหมือนกันค่ะจะหาเวรว่างไปร่วมทำกิจกรรมนะค่ะเมื่อ 14 ก.ค. 54 พึ่งร่วมบริจาคปัจจัยกับเพื่อนๆหลายชีวิตไปช่วย PTที่เชื้อ HIV ที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ลพบุรีมาค่ะมีโอกาสก็จะทำอยู่เรื่อยๆค่ะมีโครงการอยากไปช่วยที่วัดคำประมงเหมือนกันค่ะสำหรับทุกท่านที่ทำความดีขอให้สิ่งดีๆดูแลท่านตลอดไปนะค่ะแล้วถ้าจะไปต้องแจ้งล่วงหน้าไหมค่ะ

            นามดอกหญ้า.........084-9176553

แสดงความคิดเห็น