มูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี
ที่อยู่: 
มูลนิธิสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-9216466
การรับอาสาสมัคร: 
รับ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี
คนชรา / ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
โลโก้: