มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) โดย หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งดำเนินการให้การช่วยเหลือบุคคลผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ เด็กซึ่งถูกทารุณกรรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดการสมัครมีดังนี้

1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีลักษณะงาน คือ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถที่จะช่วยตนเองและครอบครัวได้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาหารือในการดำเนินการสงเคราะห์ตามหลักวิชาสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนองค์การหรือมูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ ฝึกอบรมและให้ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ

คุณสมบัติ
•    เพศหญิง สถานภาพโสด มีภูมิลำเนาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
•    อายุ 22-30 ปี
•    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
•    สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•    มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การทำงานแบบสหวิชาชีพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•    มีความรัก และสามารถทำงานเกี่ยวกับเด็ก หรือผู้ที่ถูกทำร้ายได้ดี มีใจรักงานบริการสังคม
•    มีความเข้าใจด้านงานช่วยเหลือ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ประสบความยากลำบาก สามารถพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์
•    มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
•    มีความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว
•    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้พอสมควร
•    เคยผ่านการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่นการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ยานยนต์ประจำโครงการฯ จำนวน  1  ตำแหน่ง
    โดยมีลักษณะงาน คือ การให้บริการด้านขับรถเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนต่าง ๆ รวมถึงช่วยดูแลสำนักงานให้น่าอยู่และซ่อมแซมสำนักงานกรณีอุปกรณ์ภายในสำนักงานเกิดการชำรุด

คุณสมบัติ
    เพศชาย   สถานภาพโสด
    อายุ 25 - 30 ปี
    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, หรือ ปวช. สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป
    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
    มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี
    สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
    มีความกระตือรือร้น, รับผิดชอบต่อหน้าที่
    มีความเสียสละและรักงานบริการสังคม
    มีความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว
    มีภูมลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ

หลักฐานการสมัคร
    สำเนาหลักฐานการศึกษา            จำนวน     1 ฉบับ
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน     1 ฉบับ
    สำเนาใบขับขี่รถยนต์                จำนวน 1 ฉบับ
    สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน     1 ฉบับ
    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล ( ถ้ามี )     จำนวน 1 ฉบับ
    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                  จำนวน  1 รูป

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) โดย หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD)
บ้านเลขที่ 84/227 หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300   
โทร.  0-5321-2754  โทรสาร. 0-5321-2753 ติดต่อ นางสาวปัทมา ศรีวิชัย ในวันและเวลาราชการหรือส่งเอกสารการสมัครงานมาทาง E-mail:admin@trafcord.org

แสดงความคิดเห็น