มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) โดย หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งดำเนินการให้การช่วยเหลือบุคคลผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ เด็กซึ่งถูกทารุณกรรม โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดการสมัครมีดังนี้

1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีลักษณะงาน คือ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถที่จะช่วยตนเองและครอบครัวได้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาหารือในการดำเนินการสงเคราะห์ตามหลักวิชาสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนองค์การหรือมูลนิธิเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เผยแพร่ผลงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ ฝึกอบรมและให้ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ

คุณสมบัติ
•    เพศหญิง สถานภาพโสด มีภูมิลำเนาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
•    อายุ 22-30 ปี
•    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
•    สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•    มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การทำงานแบบสหวิชาชีพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•    มีความรัก และสามารถทำงานเกี่ยวกับเด็ก หรือผู้ที่ถูกทำร้ายได้ดี มีใจรักงานบริการสังคม
•    มีความเข้าใจด้านงานช่วยเหลือ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ประสบความยากลำบาก สามารถพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์
•    มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
•    มีความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว
•    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้พอสมควร
•    เคยผ่านการปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่นการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ยานยนต์ประจำโครงการฯ จำนวน  1  ตำแหน่ง
    โดยมีลักษณะงาน คือ การให้บริการด้านขับรถเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนต่าง ๆ รวมถึงช่วยดูแลสำนักงานให้น่าอยู่และซ่อมแซมสำนักงานกรณีอุปกรณ์ภายในสำนักงานเกิดการชำรุด

คุณสมบัติ
    เพศชาย   สถานภาพโสด
    อายุ 25 - 30 ปี
    จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, หรือ ปวช. สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป
    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
    มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี
    สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
    มีความกระตือรือร้น, รับผิดชอบต่อหน้าที่
    มีความเสียสละและรักงานบริการสังคม
    มีความตั้งใจและมีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว
    มีภูมลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ

หลักฐานการสมัคร
    สำเนาหลักฐานการศึกษา            จำนวน     1 ฉบับ
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน     1 ฉบับ
    สำเนาใบขับขี่รถยนต์                จำนวน 1 ฉบับ
    สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน     1 ฉบับ
    สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล ( ถ้ามี )     จำนวน 1 ฉบับ
    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                  จำนวน  1 รูป

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) โดย หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD)
บ้านเลขที่ 84/227 หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300   
โทร.  0-5321-2754  โทรสาร. 0-5321-2753 ติดต่อ นางสาวปัทมา ศรีวิชัย ในวันและเวลาราชการหรือส่งเอกสารการสมัครงานมาทาง E-mail:admin@trafcord.org

รูปภาพของ อาสามาแจม

This post has really caused

This post has really caused me to think about several new issues in our world. Thanks for causing others to think.

 

changeable sign letters

รูปภาพของ อาสามาแจม

Greatest post I have seen.I

Greatest post I have seen.I learn a lot from it.Hope you can write more better articles in the near future.I am really eager to read it.

 

evden eve nakliyat

รูปภาพของ อาสามาแจม

Very convenient site when it

Very convenient site when it comes to getting information.

wholesale direct metals
 

รูปภาพของ อาสามาแจม

Thanks so much with this

Thanks so much with this fantastic new web site. I’m very fired up to show it to anyone. It makes me so satisfied your vast understanding and wisdom have a new channel for trying into the world.

 

depuy pinnacle hip lawsuit

แสดงความคิดเห็น