สถานที่ทำพาสปอร์ต (Passport)

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

    กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
         - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
         - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา 
         - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
         - โทรศัพท์ 0-2383-8401-3  โทรสาร 0-2383-8398
    
    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
         - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
         - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
         - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
         - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
    
     สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ 
         - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
         - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
         - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000
         - โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี 
         - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
         - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301

    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
         - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

แสดงความคิดเห็น