13014888_179

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ทุนผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาเด็กและเยาวชน” ประจำปีงบประมาณ 2559
หมดเขตรับสมัคร 29 เมษายน 2559
รายละเอียด
http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=897&type=12

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาเด็กและเยาวชน” ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง