มูลนิธิ บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ – มูลนิธิกระจกเงา – มูลนิธิสยามกัมมาจล – แผลงฤทธิ์ กรุ๊ป ครีเอชั่น – บางกอกฟอรั่ม – มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ – United Nations Volunteers Thailand – มูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชั่นแนล – มูลนิธิกองทุนไทย – สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) – กลุ่มซอโซ่อาสา – บ้านดินไทย – ศูนย์อาสาสมัคร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก – The NETWORK (The NETWORK of NGO-Business Partnerships for Sustainable Development) – ChangeFusion – mysocialmotion – มูลนิธิสุขภาพไทย – เครือข่ายพุทธิกา – เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข

ความเป็นมา

หลัง จากประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติ “คลื่นยักษ์สึนามิ” ในปี 2547 ทำให้คนไทย จำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติอย่างเสียสละ จนมีคำกล่าวที่ว่า “เหตุการณ์สึนามิเป็นจุดเริ่มต้นขบวนการอาสาสมัครยุคใหม่ของสังคมไทย”
จากนั้นในปี 2548 หลังจากที่องค์กรต่างๆ อาทิภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเคยเข้าไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ได้กลับมาทบทวนการทำงานร่วมกัน ทำให้องค์กรต่างๆ มองเห็นศักยภาพของการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย ซึ่งจะเสริม พลังซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครอย่างยืนต่อไปในสังคมไทย
เครือข่ายจิตอาสามีการดำเนินงานด้านการจัดการอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน สถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นสังคมไทย เป็น “สังคมแห่งจิตอาสา” ที่มีระบบการจัดการอาสาสมัครที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

“เครือข่ายจิตอาสา” มุ่งการจัดการข้อมูลและระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับให้มี ประสิทธิภาพ ในขณะ เดียวกันยังมีการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านจิตอาสาซึ่งเป็นการทำงาน อาสา สมัครตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งมีการรณรงค์และเผยแพร่งานจิตอาสาด้วยการสื่อสารที่ หลากหลาย นอกจากนั้นยังเน้นการส่งเสริมประสานงานและพัฒนาศักยภาพภาคส่วน ต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนงานจิตอาสา และปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน อาสาสมัคร ตลอดจนช่วยระดมทุนเพื่อการทำงานด้านจิตอาสาที่ยั่งยืน

บทบาทและภารกิจ

1. การเป็นตัวกลาง เชื่อมประสานงานอาสาสมัคร

ดำเนิน การรวบรวมฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วน ทั้งข้อมูลงานอาสาสมัคร (Volunteer Opportunities) และคนที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) โดยผ่านการสื่อสาร บนเว็บไซต์ www.volunteerspirit.org เป็นตัวกลางเชื่อมประสานงานอาสาสมัครให้ เกิดขึ้น

นอกจากนี้เครือข่ายจิตอาสายังมีส่วนในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง เช่น เว็บไซต์คนใจดี (www.konjaidee.com) ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  โดยเป็นฐานข้อมูล องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ อาสาสมัคร องค์กรศาสนา และองค์กรชุมชน

2. การรณรงค์ เผยแพร่จิตอาสา

ผลิต สื่อทั้งแบบ online และ offline เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับงาน อาสาสมัคร อาทิ การจัดทำแผนที่ทำดี (Volunteer Map), การผลิตคลิปวิดีโอ, การทำ E-Newsletter ส่งให้สมาชิกรายเดือน ,การจัด งานตลาดนัดอาสาสมัคร (Volunteer Street Fair) นอกจากนั้นยังเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานอาสา สมัคร เพื่อรณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักในคุณค่าของงานอาสา สมัคร และส่งเสริมให้คนอยากเป็นอาสาสมัครมากขึ้น รวมทั้งยกระดับสำนึก สาธารณะของประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างยั่งยืน

3. การสร้างเครือข่ายและพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม/องค์กรอาสาสมัครต่างๆ

สนับ สนุนและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในการดำเนินงานเรื่อง จิต อาสาทั่วประเทศ โดยการจัดเวทีพบปะหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคส่วนหรือ กลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศต่อการส่งเสริมงานอาสา สมัคร

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากลไกการทำงานที่เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆให้เกิดความ ร่วม มือระหว่างกัน ตัวอย่างงาน อาทิ การจัดเวทีพัฒนาข้อเสนองานอาสาสมัครไทย ซึ่งร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, การจัดเวทีถอด บทเรียนการจัดการอาสาสมัครในสถนการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น

4. การบริหารจัดการอาสาสมัคร

ดำเนิน งานบริหารจัดการอาสาสมัครผ่านกิจกรรม อาสาสมัครทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับองค์กร ภาคีอื่นๆ อาทิ ดูแลบริหารจัดการอาสาสมัครสำหรับ มหกรรมดนตรีคนพิการเอเชีย-แปซิฟิค ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็ก พิการ, ดูแลบริหารจัดการอาสาสมัครสำหรับมหกรรมพลัง เยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ ๒ ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคประชาชน กับมูลนิธิกระจกเงา ช่วงสถานการณ์ น้ำท่วมใหญ่ปลายปี ๒๕๕๔ เป็นต้น

 

————————————————

 

นโยบายการสงวนสิทธิ์

เนื้อหาที่เผยแพร่ใน Volunteerspirit.org ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

 

————————————————