การขาดการติดต่อเป็นสาเหตุหลักที่ผู้บริจาครายใหญ่หยุดให้

งานศึกษาชิ้นใหม่ของศูนย์การให้เพื่อสังคม มหาวิทยาลียอินเดียน่า และธนาคารแห่งอเมริกาพบว่า ครัวเรือนที่มีฐานะดีเกือบร้อยละ 60 หยุดบริจาคให้องค์กรการกุศลเนื่องจากพฤติกรรมการให้เพื่อสังคมของพวกเขา เปลี่ยนไป นั่นคือพวกเขาไม่รู้สึกว่าผูกพันเชื่อมโยงกับองค์กรนั้นต่อไป

การศึกษาการให้เพื่อสังคมที่มีมูลค่าสูงของธนาคารแห่งอเมริกา ปี 2008 สำรวจปัจเจกชน 700 คนจากครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์หรือมูลค่ารวมอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ พบว่า ในปี 2007 ผู้บริจาคร้อยละ 38 ยุติการสนับสนุนองค์กรการกุศลหนึ่งองค์กร ในขณะที่ร้อยละ 26 เลิกสนับสนุนองค์กรการกุศลอย่างน้อยสององค์กร  เหตุผลใหญ่อีกสองประการที่ทำให้ผู้บริจาคที่มีฐานะดียุติการให้คือ การตัดสินใจหันไปสนับสนุนงานอื่น (ร้อยละ 51) และความรู้สึกว่าพวกเขาถูกขอบ่อยเกินไป (ร้อยละ 42) การศึกษายังพบด้วยว่าผู้บริจาคที่มั่งคั่งยังมีความคาดหวังสูงต่อองค์กรการ กุศล และระบุว่าการทำธุรกิจดี (ร้อยละ 93) และการใช้เงินจำนวนที่เหมาะสมไปกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ร้อยละ 88) เป็นปัจจัยสองประการที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนองค์กรใด

การศึกษาเปิดเผยให้เห็นว่า ความประสงค์ที่จะให้คืนกลับสู่ชุมชนเป็นแรงกระตุ้นหลักในการให้ (ร้อยละ 81) ในขณะที่การยอมรับจากสาธารณชนไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ประการใด (ร้อยละ 10)  ความเชื่อทางศาสนา (ร้อยละ 51) และการเป็นตัวอย่างให้เด็กหรือเยาวชน (ร้อยละ 46) ก็เป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญต่อผู้บริจาคเช่นกัน โดยพบว่าผู้ให้เพื่อสังคมรุ่นใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับการให้เพื่อสังคมและคุณ ค่าของการให้จากผู้ปกครองของพวกเขา

แพททริก เอ็ม. รูนี่ย์ รักษาการผู้อำนวยการของศูนย์การให้เพื่อสังคมที่มหาวิทยาลัยอินเดียน่า กล่าวว่า “การศึกษาครั้งนี้ยังมีข่าวดีให้องค์กรการกุศลในยามเศรษฐกิจยากลำบากด้วย  ผลการศึกษาบ่งบอกว่าผู้บริจาคเหล่านี้ยังยึดมั่นกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่พวกเขาสนับสนุนอยู่  ในความเป็นจริงแล้ว วัตถุประสงค์อันดับแรกสองประการที่ผู้บริจาคบริจาคชิ้นใหญ่ที่สุดในปี 2007 คือเพื่อให้การสนับสนุนทั่วไปกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและเพื่อลงทุนระยะยาวใน องค์กร  ผลการศึกษานี้ควรจะให้ความหวังแก่องค์กรการกุศลว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่าง สำคัญต่อไปจากผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ในยามที่องค์กรต้องการมากๆ”

———————————————————————————————-
กวิน ชุติมา  แปลจาก
“Bank of America Announces Initial Findings of 2008 Study of High Net-Worth Philanthropy.” Bank of America Press Release 11/24/08.