ต้นกำเนิดของ Corny Doll Campaign

            รู้หรือไม่?  ในโลกของเรา นอกจากจะมีเด็กที่ยากจนและต้องการได้รับความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การแพทย์ การศึกษา ฯลฯ แล้ว  ยังมีเด็กอีกมากมายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจตกต่ำ ครอบครัวแตกร้าว การล่วงละเมิดทางเพศ อบายมุข ฯลฯ เด็กเหล่านี้จึงทนทุกข์ทรมานและกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่า “ในอนาคต ปัญหาทางจิตของเด็กจะเป็นปัญหารุนแรงมากกว่าโรคเอดส์ หรือโรคมาลาเรีย และเด็กที่มีจิตใจอ่อนไหวสามารถถูกชักจูงไปยังอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น”

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: