ด้วยขณะนี้สังคมไทยบางส่วนกำลังมีความขัดแย้งอย่างหนักถึงขั้นเผชิญหน้า กัน และเริ่มมีการใช้ความรุนแรงต่อกันจนมีการสูญเสียชีวิตบ้างแล้ว   ในสภาพที่ต่างฝ่ายต่างยืนกรานในข้อเรียกร้องของตน  ไม่ยอมโอนอ่อนเข้าหากัน   การแยกข้างแบ่งขั้วจึงมีแนวโน้มที่จะลุกลามขยายตัวเป็นความรุนแรงรอบใหม่ที่ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายยิ่งกว่าเดิม  หากถึงจุดนั้นเมื่อใดความหายนะอย่างใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้ง ประเทศอย่างยากจะเยียวยาได้ และจะกลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจของคนทั้งชาติไปชั่วกาลนาน
ในยามที่ความขัดแย้งยังไม่มีทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และยังไม่มีฝ่ายใดยอมหันหน้าเข้าหากัน  อย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายน่าจะทำได้และน่าจะเห็นพ้องต้องกัน ได้แก่การจำกัดขอบเขตความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามจนถึงขั้นใช้กำลังต่อกัน เพราะหากเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย รวมทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักของทุกคน ด้วยเหตุนี้พวกเราในฐานะบรรพชิตที่ปรารถนาให้สันติสุขเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย จึงขอบิณฑบาตต่อทุกฝ่ายโปรดงดใช้ความรุนแรง รวมทั้งพยายามป้องกันมิให้ความรุนแรงเกิดขึ้นจากฝ่ายของตนทั้งโดยวาจาและการ กระทำ อันเป็นข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์
มาตรการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันมิให้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ ก็คือการไม่มีอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นอาวุธได้อยู่ในครอบครอง   แม้ว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลว่าเพื่อป้องกันตัวเองก็ตาม แต่การที่แต่ละฝ่ายมีอาวุธอยู่ในมือย่อมก่อความระแวงให้อีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้ต้องหาอาวุธมาไว้ป้องกันตนเองบ้าง  ยิ่งสะสมมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันให้มากขึ้นเท่านั้น  ดังนั้นพวกเราจึงขอบิณฑบาตอาวุธจากทุกฝ่ายด้วย  หากแต่ละฝ่ายแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผยว่าฝ่ายของตนปลอดอาวุธอย่างสิ้นเชิง ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธี อันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการเห็น
ความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาได้ มีแต่จะสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้น  จึงขอให้ทุกฝ่ายมีความอดกลั้นต่ออารมณ์ ไม่ลุแก่โทสะ อย่าปล่อยให้ความโกรธ ความเกลียด และความกลัวครอบงำใจจนเห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรูที่ต้องทำร้ายให้พินาศ  พึงมีเมตตาและปรองดองต่อกันโดยระลึกเสมอว่าคนไทยทุกคนล้วนเป็นพี่น้องภายใต้ พระบรมโพธิสมภารเดียวกัน

พระศรีญาณโสภณ
พระไพศาล วิสาโล
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๙ กันยายน ๒๕๕๑

องค์กรร่วมสนับสนุน : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก,
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, เสถียรธรรมสถาน,
สถาบันวิมุตตยาลัย, เครือข่ายพุทธิกา