ค่ายอาสาสมัครเพื่อการเรียนรู้ “เปิดโลกที่คูเต่า”
ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนบ้านหัวนอนวัด ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2561

ที่มาของกิจกรรม

ชุมชนบ้านหัวนอนวัด ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ถือเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีอายุกว่า 200 ปี ระยะทางจากชุมชนถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17.4 กิโลเมตร มีศาลาที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก มีต้นทุนที่สำคัญของชุมชนที่น่าสนใจในหลากหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรรมเก่าแก่ ด้านวิถีชุมชน มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง เหมาะสำหรับการเรียนรู้วิถีชุมชนอย่างยิ่ง ทั้งนี้ชุมชนยังมีความต้องการให้อาสาสมัคร่วมกับชุมชนในการศึกษา รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำเสนอวิถีวัฒนธรรมของชุมชนให้สังคมทั่วไปได้รับรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับชุมชนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สำคัญ แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่คนในชุมชน สู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

หน่วยงานร่วมจัด
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มูลนิธิรากแก้ว
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา ม.อ.
คณะกรรมการชุมชนบ้านหัวนอนวัด

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน

ภารกิจของอาสาสมัคร
– เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนทั้งระบบ
– ออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความน่าสนใจ

เงื่อนไขการสมัคร

– ให้ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/XQTbVTFYV0Ncv77O2
– รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
– สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางผู้จัดโครงการจะโทรยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561
– ก่อนกรอกใบสมัครของให้แน่ใจว่าเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ
– ค่าลงทะเบียน 500 บาท รวมค่าอาหาร 7 มื้อและเสื้อ 1 ตัว
– รับสมัครจำนวนจำกัด 10 คนเท่านั้น

 

กำหนดการ “เปิดโลกที่คูเต่า”

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
20 /ก.ค./61 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
09.30-10.00 น. เดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม
10.00-12.00 น. – พบปะผู้นำชุมชน ประวัติความเป็นมา ปัญหา ความต้องการของชุมชน

– กิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มสัมพันธ์

– ชี้แจงการจัดกิจกรรม และแผนการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ของชุมชน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00 น. กิจกรรมร่วมศึกษาข้อมูลชุมชน / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
16.00-19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหาร ณ บ้านอุปถัมภ์
19.00-20.00 น. – สรุปการเรียนรู้

– ชี้แจงกิจกรรม เรื่องเล่าขาน “9 ท่อง ล่องชล ยลของโบราณ บ้านหัวนอนวัดคูเต่า”

21/ก.ค./61 07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านอุปถัมภ์
08.00-09.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
– check in ทบทวนการเรียนรู้วันที่ผ่านมา เป้าหมายการเรียนรู้ในวันใหม่
09.00-12.00 น. กิจกรรม เรื่องเล่าขาน “9 ท่อง ล่องชล ยลของโบราณ บ้านหัวนอนวัดคูเต่า”

– แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม
– ให้ผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว/แลนมาร์คที่น่าสนใจของชุมชน โดยให้เยาวชนในชุมชนเป็นไกด์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00 น. เตรียมข้อมูลทีได้จากการลงพื้นที่นำเสนอให้กับชุมชน
16.00-18.30 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารเย็น ณ บ้านอุปถัมภ์
18.30 – 20.30 น. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ / คืนข้อมูลให้กับชุมชน
22/ก.ค./61 07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านอุปถัมภ์
09.00-12.00 น. ถอดบทเรียน  เรื่อง
– แรงบันดาลใจด้านอาสาสมัครของฉัน
– การพัฒนาทักษะ
– การเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตคนในชุมชน
12.00-13.00 น. ข้าวหม้อแกงหม้อ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
13.00-14.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ติดต่อสอบถาม : คุณแวอามีเนาะห์ สุหลง เบอร์โทรศัพท์ 0807121127