World AIDS Day 1 ธันวาคมขอเสนอภาพในอดีตที่ยังน่าชื่นชมในปัจจุบัน

ดร.อริสรา กำธรเจริญ (หมวย) ด้วยจิตอาสา เป็นทูตมูลนิธิรักษ์ไทย Angel ตั้งแต่ปี 2544 และ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ร่วมกับทีมรักษ์ไทยทางภาคเหนือ สมัยนั้นไม่มียาต้านไวรัสในการรักษา ให้ได้แต่ความรักและห่วงใย
ปัจจุบัน เรามียาลดไวรัสเอชไอวีจนผู้มีเชื้อ มีร่างกายแข็งแรง เหมือนคนทั่วไป แม้ว่าจะต้องทานยาทุกวัน และระวังการแพร่เชื้อ หรือ รับเชื้อเพิ่ม

ปัจจุบันดร.อริสรา เป็นกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย แม้จะมีภารกิจมากมาย แต่ก็ยังมีจิตอาสาช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยมาโดยตลอด