‘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ‘
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 7 รอบพิเศษ

. .. ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครทั้ง 14 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการติดต่อนัดหมายการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับ ข้อมูลผู้สมัคร
ลำดับใบสมัคร ชื่อ สกุล
1 3 นางสาว ดารารัตน์ ไพจิตร
2 4 นางสาว ณัทธร อารยะกุล
3 7 นางสาว ณัชชา กัมทรทิพย์
4 8 นางสาว นนทพร มยุรา
5 11 นางสาว ณัฐณิชา ยุระยงค์
6 12 นางสาว อคิราภ์ เจริญสิน
7 13 นางสาว พิชญากานต์ คุณชัยอนุชิต
8 14 นางสาว พัชรา กุลเทียนประดิษฐ์
9 15 นางสาว ณัชธิชา อุตรา
10 18 นางสาว อรุณี อ้นมี
11 19 นางสาว สุจิตรา บัวเลิง
12 20 นางสาว มัณฑนา สมประทุม
13 21 นางสาว นันทิตา มงคลศรี
14 23 นางสาว พัดชา ชัยอุดม

สอบถามเพิ่มเติม : จันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.
09-8783-2724 (คุณจารุวรรณ) อีเมล์ wahn@childsdream.org
08-5033-2794 (คุณพันธกานต์) อีเมล์ phantakarn@volunteerspirit.org