ประกาศรายชื่อ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ รุ่นที่4 ”

นางสาว Chatchada Chaisrichawla
นาย กวิน คะเนเร็ว
นาย คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
นางสาว คัทลียา องคสิงห
นางสาว จารุวัฒน์ วระพันธุ์
นาย เจษฎา ปาใหม่
นางสาว ชีวารัตน์ มะลิวงษ์
นางสาว ณอัญญา สาวิกาชยะกูร
นางสาว ณัฏฐกันย์ ทยุตาจารุวิชญ์
นาย ณัฐพล ปุณฑวชิรพันธ์
นางสาว ณัฐินี เชียงใหม่
นาย เดชณรงค์ เมธีวุฒิกร
นางสาว ทิวาวรรณ อายุวัฒน์
นาย ธนภัทร โต๊ะปรีดา
นางสาว ธัญนที หยกสกุล
นาย ธาณัท ปิยภัณฑ์
นาย ธานินทร์ แสนทวีสุข
นาย ธีรพจน์ เมฆเอี่ยมนภา
นางสาว นรากร มณีมาศ
นาย นิสสรณ์ บำเพ็ญ
นางสาว เนธิยาภาวิ์ ธาตุนิยม
นางสาว ประวีนา คำสอง
นางสาว ปริญญ์สิริ โรจนเนืองนิตย์
นางสาว ปริญญาพร แก้วประดิษฐ์
นางสาว ปัทมาพร ก่ำเกลี้ยง
นางสาว ปิยวรรณ ประทุมชาติ
นางสาว พจี ดีมั่น
นางสาว พรวิมล อนงค์ถวิล
นางสาว พิมพ์แข ตั้งภาวนา
นางสาว ภาณี เทพสุวรรณ
นาง รมณีวัลย์ จันทร์เพ็ญ
นางสาว วนิดา สุทธิยั่งยืน
นางสาว วันทิพย์ สุวัฒน์ศิริพล
นางสาว ศยามล ฤทธิแสง
นางสาว ศศมน ศรีวิรัตน์
นางสาว ศิรินาถ นิรมิตวรรธนะ
นางสาว ศิริพรรณ รัตนะอำพร
นางสาว สุกัญญา ไชยแก้วขาว
นาย เสกสรรค์ ศรีจันทร์
นางสาว เสาวณีย์ เถาวัลย์
นางสาว อรุโณทัย สาริกาขำ
นางสาว อัมภัสชา รักขุมแก้ว
นาย อิบรอเฮม สะดียามู
นาย อิศเรศ ชฎากรณ์

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ตามกำหนดการ และแผนที่ที่แนบมานี้ 

โดยรบกวนท่านเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ เพื่อใช้สำหรับการเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลนักเรียนทุนที่ท่านดูแล

อนึ่ง อาสาทุกท่านจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและวิธีปฎิบัติงาน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ 

กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสา และร่วมการปฐมนิเทศ ที่อีเมล์ Luksamon.t@ybf.premier.co.th ภายในวันอาทิตย์ที่  13 สิงหาคม 2560

(ดาวโหลดกำหนดการ และแผนที่การเดินทางได้ที่ไฟล์แนบข้างล่างนี้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลักษมณ เตชะสิริวิชัย โทร 02 301 1143 มือถือ 090 985 0442
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ โทร 02 301 1061 มือถือ 081 912 5712

แล้วพบกันค่ะ