พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์

1 นางสาว ณัฐศรัณย์ บุญเลิศทวีสุข ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
2 นาย พีรศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
3 นาย ภาษณ์ชนก เนระเเก ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
4 นางสาว อรพรรณ ทองช่วง ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
5 นางสาว อาคิรา สุริยันต์ ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน
6 นางสาว กิติยา สายทอง ให้คำแนะนำและการเข้าถึงข้อมูลการใช้ชีวิตวัยรุ่น
7 นาย กิจจา จึงสวนันทน์ ให้คำแนะนำและการเข้าถึงข้อมูลการใช้ชีวิตวัยรุ่น
8 นางสาว พรรณทิพา เมืองลือ ให้คำแนะนำและการเข้าถึงข้อมูลการใช้ชีวิตวัยรุ่น
9 นางสาว ลลิตา เคนสิงห์ ให้คำแนะนำและการเข้าถึงข้อมูลการใช้ชีวิตวัยรุ่น
10 นางสาว ขวัญหทัย เครือชะเอม รับฟังและให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์
11 นางสาว พร้อมภัทร พิศูทธินุศาสตร์ รับฟังและให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์
12 นางสาว ศศิธร หาญป้อ รับฟังและให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์
13 นาย สรศักดิ์ ฉัตรบูรพาชัย รับฟังและให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์
14 นางสาว อรภัทร เวชอัศดร รับฟังและให้คำปรึกษาการรับมือกับภาวะอารมณ์

พี่เลี้ยงอาสาออนไลน์

1 นาย ชุติพนธ์ โมรานนท์
2 นางสาว ณัฐกมล ชาญธัญกรรม
3 นาย ภาณุวัฒน์ สนิท
4 นางสาว รัชชนิดา กันทะวงศ์
5 นางสาว สุดารัตน์ มนัสสกุล

 

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ตามกำหนดการ และแผนที่ข้างล่างนี้

โดยรบกวนท่านเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ เพื่อใช้สำหรับการเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลนักเรียนทุนที่ท่านดูแล

อนึ่ง อาสาทุกท่านจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและวิธีปฎิบัติงาน

กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสา และร่วมการปฐมนิเทศ ที่อีเมล์ Luksamon.t@ybf.premier.co.th
ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลักษมณ เตชะสิริวิชัย โทร 02 301 1143 มือถือ 090 985 0442
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ โทร 02 301 1061 มือถือ 081 912 5712