RSA_3-149101961

ประกาศรายชื่อ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ รุ่นที่ 3”

คุณ สุรีรัตน์ โอฬารวนกิจ
คุณ อาริยา ก้อนสันทัด
คุณ เพ็ญนิภา ทองโคตร
คุณ พรรณทิพย์ สุทธาเวศ
คุณ ศิรินา พลังเทพินทร์
คุณ อรอนงค์ อธิคมบัณฑิตกุล
คุณ ตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์
คุณ เปรียบปราณ บุณยพุกกณะ
คุณ อัสมาลิน ไพโรจน์กุ
คุณ เนธิยาภาวิ์ ธาตุนิยม
คุณ พัทธนันท์ มนัสฐิติกุล
คุณ เรณุกา จักราบาท
คุณ ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
คุณ รณิดา พรพุทธิชัย
คุณ ฉัตรชรัญ เทาวงษ์
คุณ วรวรรณ มิ่งขวัญ
คุณ โฉมฉาย โฉมฉาย
คุณ สุภาพร เขียวงาม
คุณ กมลชนก ลิ้มประยูร
คุณ สุณัฐฐา สุนทรวิภาต
คุณ สุคนธารัศมิ์ ยิ้มศรีใส
คุณ วรุณลักษณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล
คุณ วิชชุดา อินตา
คุณ เพ็ญประภา บุญลือ
คุณ พจนีย์ อรุณประชารัตน์
คุณ ปิยนัดดา ธนะสิริ
คุณ อนันต์ ศิลปี
คุณ ธนัท ธนาบูรณ์
คุณ บุลวัชร เสรีชัยพร
คุณ วิรงรอง ทับทิมงาม
คุณ กาญจนี จึงตระการ
คุณ อรณัฐ ปัทมโชติวาธิน
คุณ มณีรัตน์ บูชา
คุณ ศนิชา วิสิฐธนวรรธ
คุณ ภควรรณ หมื่นหัส
คุณ พิมพ์กานต์ พิมเสน
คุณ อมรรัตน์ เจียระไนรุ่งโรจน์
คุณ แสงสรรค์ ตินารักษ์
คุณ ธุมากร ธราอัมพวัน
คุณ รสสุคนธ์ จันทร์พันธ์
คุณ นีนูฟัร หะยีมะ
คุณ พรทิพย์ สิริรัฐเขต
คุณ ศุภาพิชญ์ ห่อประทุม
คุณ พรีม คุ้มเกรง
คุณ พัฒอนัญฌ์ เผือกสูงเนิน
คุณ พีรนุช จั่นกล่ำ
คุณ ภัสสราภรณ์ สุริยาปี
คุณ สุบงกช ชลิตเรืองกุล
คุณ นฤมล เจียรานุราช

 

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ตามกำหนดการ และแผนที่ที่แนบมานี้

โดยรบกวนท่านเตรียมสำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ เพื่อใช้สำหรับการเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลนักเรียนทุนที่ท่านดูแล

อนึ่ง อาสาทุกท่านจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและวิธีปฎิบัติงาน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ

กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสา และร่วมการปฐมนิเทศ ที่อีเมล์ Luksamon.t@ybf.premier.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลักษมณ เตชะสิริวิชัย โทร 02 301 1143 มือถือ 090 985 0442
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ โทร 02 301 1061 มือถือ 081 912 5712
แล้วพบกันค่ะ

———————-

แผนที่
New-YBF-Map