ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ- นามสกุล
1 คุณ นิชกุล แซ่ฉี
2 คุณ กนกพรรณ สุขประเสริฐ
3 คุณ สาธนี สาทสังข์
4 คุณ ดลหทัย เดชะไกศยะ
5 คุณ นิตยา กราซุย
6 คุณ อลิน ฉันทะอมรวงศ์
7 คุณ ปภาดา ขวัญเมือง
8 คุณ ภัสสราภรณ์ สุริยาปี
9 คุณ ธัญพิมล ดีสกุล
10 คุณ ไพลิน เฮ่งประยูร
11 คุณ ณัฏฐปารย์ รุ่งรวีธนาศิริ
12 คุณ ณพนันท์ พวงประทุม
13 คุณ พรรณลักษณ์ มั่นณิชนันทน์
14 คุณ สิโรธร ถิระพุทธิชัย
15 คุณ ธนัชชา อดุลยศักดิ์
16 คุณ เพชรดา พรหมสุวิชา
17 คุณ กฤษณา อลิซาเบธ ทรพย์สทนมั่งคั่ง
18 คุณ ภณิตา ชนาอัครวิชญ์
19 คุณ อรพรรณ์ บุญเอค
20 คุณ อลิศ เกิดจั่น
21 คุณ พรพรรณ ภัทรเดชาธรรม
22 คุณ พัชร์หทัย สุกใส
23 คุณ จริญญา ชนตะอินทร์
24 คุณ วรารัตน์ บัญญัตินพรัตน์
25 คุณ พุทธรักษา เจริญเส็ง
26 คุณ Natthapatch Sae-phu
27 คุณ นภัสวรรณ พลเชษฐ์สมบัติ
28 คุณ หนึ่งฤทัย เดวีเลาะ
29 คุณ คุณากร เกิดพันธุ์
30 คุณ จรรยา ชำนาญ
31 คุณ นิชาภา ฤชุทัศน์สกุล
32 คุณ กนกพร อ่วมสายสี
33 คุณ สุทิดา อิ่มจงใจรักษ์
34 คุณ ภัทรภร ศรีนาง
35 คุณ จัสมิน ผลเจริญ
36 คุณ ธนพร เกริกกุลธร
37 คุณ พิมพิกา ร่ำรวย
38 คุณ วรศิลป์ โพธิสุวรรณ
39 คุณ เมธิตา ปัฐวินนท์
40 คุณ อิศเรศ ชฎากรณ์
41 คุณ อาริยา ก้อนสันทัด
42 คุณ ณัฐจิรายู์ จิรายุวัฒนา

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Pen Pal Day ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ตามกำหนดการ และแผนที่ที่แนบมานี้

กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสา และร่วมงาน Pen Pal Day ครั้งที่1 ที่อีเมล์ Luksamon.t@ybf.premier.co.th ภายในวันพรุ่งนี้ พฤหัสบดีที่  19 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลักษมณ เตชะสิริวิชัย โทร 02 301 1143 มือถือ 090 985 0442
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ โทร 02 301 1061 มือถือ 081 912 5712

แล้วพบกันค่ะ