เห็นคนอื่นมีความสุข เราก็สุขไปด้วย, ดีใจที่จะมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่น เห็นคนอื่นมีความสุขเราด็มีความสุขด้วย