อยากจะทำเพื่อสังคมส่วนรวม ทำเท่าที่เราจะทำได้เต็มความสามารถ