จิตอาสาช่วยเหลือเด็ก ๆ โรงเรียนเยาววิทย์ ด้วยการใช้ความสามารถด้านภาษาในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเยาววิทย์ผ่านทาง website ภาษาไทย