จิตอาสา จิตสร้างสรรค์ : ด้วยวิชาชีพด้านสาธารณสุข ที่ต้องการร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม เราพร้อมค่ะ