ถึงเวลาที่ต้องตอบแทนสังคมและแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ไปสู่ผู้คนที่ขาดแคลน