เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจประเด็นด้านการศึกษา รักในการทำงานอาสา ชอบเดินทา รักเด็ก อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย “ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา”

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
4. สามารถทำงานเป้นอาสาสมัครได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
5. มีทกัษา ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสื่อสารได้
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและความยากลำบากได้
7. ได้ปฏิบัติงานจริงและลงพื้นที่จริง
8. รักการเดินทาง
9. ขับรถยนต์ได้

บทบาทหน้าที่
1. สนับสนุนการทำงานโครงการทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆของทีมไทย
2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
3. ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)

พื้นที่ทำงาน
ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในสำนักงาน จ.เชียงใหม่ และลงพื้นที่บ้างเป็นบางครั้ง (พื้นที่จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความเรื่อง “จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต” ประสบการณ์การเรียนรู้ และแรงบันดาลใจในการมาเป็นอาสาสมัคร พร้อม resume และสำเนาวุฒิการศึกษา

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2561

(มีงบสนับสนุนพอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เงินเดือน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณแลนด์ 0881975656 อีเมล์ land@childream.org