ยางยืดรวมใจ (ส่งท้ายปี) 

Rubber bands for Bang Toei, (December 16,2023)  

村衛生志工橡皮筋 , 20231216

 

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566

09:00 – 09:40 บรรยายที่มากิจกรรม แรงบันดาลใจ และเป้าหมายกิจกรรม

09:41 – 11:20 ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืด

11:21 – 11:35 ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน อย่างมีความสุข

11:36 – 12:00 ตรวจสอบคุณภาพยางยืด ปิดกิจกรรม ช่วยกันเก็บเสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ

ยางยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้ อสม.บางเตย ได้นำไปใช้และแจกให้ชาวบ้านตำบลบางเตย จ.ปราจีนบุรี

 

On Saturday December, 16 2023

09:00 – 09:40 Describe the activity origins, inspiration, and activity goals.

09:41 – 11:20 Work together to make an elastic rubber invention.

11:21 – 11:35 Exercise with elastic bands together.

11:36 – 12:00 Check the quality of the elastic and Close the activity

The organizer will take the rubber bands invention to check for accuracy. and give it to Bang Toei Village Health Volunteers at Bang Toei Subdistrict, Prachinburi Province.

2023 年 12 月 16 日星期六

09:00 – 09:40 描述活動的起源、靈感和活動目標。

09:41 – 11:20 共同創造彈性橡膠發明。

11:21 – 11:35 一起用鬆緊帶運動。

11:36 – 12:00 檢查鬆緊帶品質並結束活動

主辦單位將拿橡皮筋發明來檢查其準確性。 並將其交給 Bang Toei 村衛生志工 它已被使用並分發給巴真府 Bang Toei 分區的其他人。

 

สถานที่จัด

โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ  ข้างปั้ม PTT สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อยู่ตรงข้ามห้าง Central ลาดพร้าว ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต หน้าถนนทางเข้าสวนรถไฟ

 

Venue

Activity Hall, 1st floor, Buddhadasa Inthapanyo Archives (Suan Mokkh, Bangkok), entrance to Rot Fai Park, next to the PTT gas station, PTT Public Company Limited headquarters.

Located opposite Central Ladprao Department Store, Vibhavadi Rangsit Road. In front of the entrance road to Rot Fai Park

場地

活動廳,Buddhadasa Inthapanyo 檔案館一樓(曼谷 Suan Mokkh),Rot Fai 公園入口,PTT 加油站旁,PTT Public Company Limited 總部。

位於 Vibhavadi Rangsit 路 Central Ladprao 百貨公司對面。 Rot Fai 公園入口路前

 

ความเป็นมากลุ่ม ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

การประดิษฐ์ยางยืดแจกผู้คน เป็นงานอดิเรกส่วนตัว ทำเองแจกเองอยู่ 1 ปี  (ต้นปีพ.ศ.2556) หลังจากนั้น คิดอยู่ว่า ถ้าทำอยู่คนเดียวคงทำได้เพียงจำนวนไม่มาก จึงมีแนวคิดทำเป็นกิจกรรมจิตอาสาสอนผู้ที่สนใจทำสิ่งประดิษฐ์แบบต่างๆ มากมายตามที่คิดได้ และทดลองใช้งานแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กทม.) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต เป็นกิจกรรมกลุ่มอาสาอิสระที่ไม่ได้รับเงินทุนโครงการวิจัย เงินบริจาค หรือสิ่งของบริจาคใดๆ กลุ่มดำเนินกิจกรรมทุกเดือนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กทม.) เดือนละ 1 ครั้ง และแจกยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์เฉลี่ย 100 ชิ้น /เดือน ให้กับบุคคลเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เงินทุนขับเคลื่อนจากแหล่งที่มาดังนี้ 1) รายได้จากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จำหน่ายหน้างานกิจกรรม 2) เงินค่าตอบแทนวิทยากรจากการเชิญไปจัดกิจกรรม CSR ในหน่วยงานต่างๆ 3) เงินเดือนของผู้จัดกิจกรรม

Volunteer’s background  

Inventing rubber bands to give to people It’s a personal hobby. I made it myself and distributed it myself for 1 year (early 2013). After that, I thought that if I did it alone, I would probably only be able to make a small amount. Therefore, the idea was to make it a volunteer activity to teach those interested in making various types of inventions. As many as you can imagine and have tried it out By receiving permission to use the location without charge to organize activities at the Buddhadasa Inthapanyo Archives (Suan Mokkh, Bangkok) from May, 3 2014 to the present.

The rubber bands volunteer, It is an independent volunteer group activity that does not receive research project funding, donations, or donated items of any kind. The group conducts monthly activities at the Buddhadasa Inthapanyo Archives (Suan Mokkh, Bangkok) once a month and distributes an average of 100 elastic bands /month to various target groups. Each activity uses Funding comes from the following sources: 1) income from creating inventions for sale at event venues, 2) be invite to organize CSR activities, 3) my salary

志工背景

發明橡皮筋送給人們這是一種個人嗜好。 我自己製作並分發了一年(2013 年初)。 後來我想,如果我一個人做的話,恐怕我只能賺一點錢。 因此,我們的想法是使其成為一項志願者活動,以教導那些對各種類型的發明感興趣的人。 盡可能多的人可以想像並嘗試過從2014年5月3日至今免費使用該地點在Buddhadasa Inthapanyo檔案館(曼谷Suan Mokkh)組織活動的許可。

橡皮筋志願者,是一項獨立的志願者團體活動,不接受研究計畫資助、捐贈或任何形式的捐贈物品。 該團體每月在 Buddhadasa Inthapanyo 檔案館(曼谷 Suan Mokkh)開展一次活動,平均每月向不同目標群體分發 100 條鬆緊帶。 每項活動所使用的資金來自以下來源:1)在活動場所出售的發明創造收入,2)受邀組織企業社會責任活動,3)我的薪資

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเมื่อคราวประสบอุทกภัยปลายปี 2554 เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำงานอาสา “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่อยากผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากการเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ 5 ประเภท  67 รูปแบบ 10 อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว ด้วยความสุขที่ได้มอบให้ ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือโครงการใดๆ ที่ให้งบประมาณ สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมาย รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไป 20,175 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำง่าย ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 11 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8,310 คน

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: