วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

09:00 – 09:40 บรรยายที่มากิจกรรม แรงบันดาลใจ และเป้าหมายกิจกรรม

09:41 – 11:20 ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืด

11:21 – 11:35 ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน อย่างมีความสุข

11:36 – 12:00 ตรวจสอบคุณภาพยางยืด ปิดกิจกรรม ช่วยกันเก็บเสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ

ยางยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้ อสม.บางกระเบา ได้นำไปใช้และแจกให้ชาวบ้านตำบลบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี

 

On Saturday November, 18 2023

09:00 – 09:40 Describe the activity origins, inspiration, and activity goals.

09:41 – 11:20 Work together to make an elastic rubber invention.

11:21 – 11:35 Exercise with elastic bands together.

11:36 – 12:00 Check the quality of the elastic and Close the activity

The organizer will take the rubber bands invention to check for accuracy. and give it to Bang Krabao Village Health Volunteers It was used and distributed to other people in Bang Krabao Subdistrict, Prachinburi Province.

2023 年 11 月 18 日星期六

09:00 – 09:40 描述活動的起源、靈感和活動目標。

09:41 – 11:20 共同創造彈性橡膠發明。

11:21 – 11:35 一起用鬆緊帶運動。

11:36 – 12:00 檢查鬆緊帶品質並結束活動

主辦單位將拿橡皮筋發明來檢查其準確性。 並將其交給 Bang Krabao 村衛生志工 它已被使用並分發給巴真府 Bang Krabao 分區的其他人。

 

สถานที่จัด

โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ  ข้างปั้ม PTT สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อยู่ตรงข้ามห้าง Central ลาดพร้าว ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต หน้าถนนทางเข้าสวนรถไฟ

 

Venue

Activity Hall, 1st floor, Buddhadasa Inthapanyo Archives (Suan Mokkh, Bangkok), entrance to Rot Fai Park, next to the PTT gas station, PTT Public Company Limited headquarters.

Located opposite Central Ladprao Department Store, Vibhavadi Rangsit Road. In front of the entrance road to Rot Fai Park

場地

活動廳,Buddhadasa Inthapanyo 檔案館一樓(曼谷 Suan Mokkh),Rot Fai 公園入口,PTT 加油站旁,PTT Public Company Limited 總部。

位於 Vibhavadi Rangsit 路 Central Ladprao 百貨公司對面。 Rot Fai 公園入口路前

 

ความเป็นมากลุ่ม ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

การประดิษฐ์ยางยืดแจกผู้คน เป็นงานอดิเรกส่วนตัว ทำเองแจกเองอยู่ 1 ปี  (ต้นปีพ.ศ.2556) หลังจากนั้น คิดอยู่ว่า ถ้าทำอยู่คนเดียวคงทำได้เพียงจำนวนไม่มาก จึงมีแนวคิดทำเป็นกิจกรรมจิตอาสาสอนผู้ที่สนใจทำสิ่งประดิษฐ์แบบต่างๆ มากมายตามที่คิดได้ และทดลองใช้งานแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กทม.) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต เป็นกิจกรรมกลุ่มอาสาอิสระที่ไม่ได้รับเงินทุนโครงการวิจัย เงินบริจาค หรือสิ่งของบริจาคใดๆ กลุ่มดำเนินกิจกรรมทุกเดือนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กทม.) เดือนละ 1 ครั้ง และแจกยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์เฉลี่ย 100 ชิ้น /เดือน ให้กับบุคคลเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เงินทุนขับเคลื่อนจากแหล่งที่มาดังนี้ 1) รายได้จากการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จำหน่ายหน้างานกิจกรรม 2) เงินค่าตอบแทนวิทยากรจากการเชิญไปจัดกิจกรรม CSR ในหน่วยงานต่างๆ 3) เงินเดือนของผู้จัดกิจกรรม

Volunteer’s background  

Inventing rubber bands to give to people It’s a personal hobby. I made it myself and distributed it myself for 1 year (early 2013). After that, I thought that if I did it alone, I would probably only be able to make a small amount. Therefore, the idea was to make it a volunteer activity to teach those interested in making various types of inventions. As many as you can imagine and have tried it out By receiving permission to use the location without charge to organize activities at the Buddhadasa Inthapanyo Archives (Suan Mokkh, Bangkok) from May, 3 2014 to the present.

The rubber bands volunteer, It is an independent volunteer group activity that does not receive research project funding, donations, or donated items of any kind. The group conducts monthly activities at the Buddhadasa Inthapanyo Archives (Suan Mokkh, Bangkok) once a month and distributes an average of 100 elastic bands /month to various target groups. Each activity uses Funding comes from the following sources: 1) income from creating inventions for sale at event venues, 2) be invite to organize CSR activities, 3) my salary

志工背景

發明橡皮筋送給人們這是一種個人嗜好。 我自己製作並分發了一年(2013 年初)。 後來我想,如果我一個人做的話,恐怕我只能賺一點錢。 因此,我們的想法是使其成為一項志願者活動,以教導那些對各種類型的發明感興趣的人。 盡可能多的人可以想像並嘗試過從2014年5月3日至今免費使用該地點在Buddhadasa Inthapanyo檔案館(曼谷Suan Mokkh)組織活動的許可。

橡皮筋志願者,是一項獨立的志願者團體活動,不接受研究計畫資助、捐贈或任何形式的捐贈物品。 該團體每月在 Buddhadasa Inthapanyo 檔案館(曼谷 Suan Mokkh)開展一次活動,平均每月向不同目標群體分發 100 條鬆緊帶。 每項活動所使用的資金來自以下來源:1)在活動場所出售的發明創造收入,2)受邀組織企業社會責任活動,3)我的薪資

 

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเมื่อคราวประสบอุทกภัยปลายปี 2554 เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำงานอาสา “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่อยากผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากการเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ 5 ประเภท  67 รูปแบบ 10 อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว ด้วยความสุขที่ได้มอบให้ ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือโครงการใดๆ ที่ให้งบประมาณ สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมาย รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไป 20,064 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำง่าย ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 11 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8,262 คน

 

Ideas for organizing activities

From those who received help from volunteers during the flooding at the end of 2011, they were inspired to want to be givers through volunteer work. “The rubber bands volunteer”since 2013 from a volunteer participants who wanted to turn themselves into event organizers. Just because I saw a lot of happiness from being a volunteer activity organizer. Therefore, try to think of volunteer activities in other ways. That no one had done yet, so we studied and experimented with making various types of elastic invention equipment. Suitable for patients in hospitals who need physical therapy. and trial distribution to patients at Ramathibodi Hospital first It appears that it received very good feedback from users. causing continuous development Until now, there are 5 types of inventions, 67 items, 10 petty invention patents.

The making of this elastic invention was conceived, made, and distributed personally. With the happiness that has been given Not related to research or any project that gives a budget There are many places that used to distribute in person. In total, 20,064 pieces of elastic were given away. There was a lot of demand for these elastics. Because it is an invention that is easy to make, inexpensive, but very useful. Making elastic bands to distribute each time is never enough for those in need. The activity is entering its 11th year with 8,262 participated

組織活動的想法

2011年底洪水期間接受志工幫助的人們受到啟發,想要透過志工工作成為奉獻者。 「橡皮筋志工」自2013年起,由一群想把自己變成活動組織者的志工參與者發起。 只因為我從做志工活動組織者身上看到了許多快樂。 因此,嘗試以其他方式思考志工活動。 由於目前還沒有人做到這一點,所以我們研究並嘗試了製作各種類型的彈性發明設備。 適合醫院需要物理治療的病人。 並首先向 Ramathibodi 醫院的患者分發試用版 看來,它收到了用戶非常好的回饋。 不斷發展至今,已擁有發明5類、67項、小發明專利10項。

這項彈性發明的製作是個人構思、製作和分發的。 與所給予的幸福無關的研究或任何提供預算的項目有很多地方曾經親自分發。 總共贈送了 20,064 條鬆緊帶。 這些鬆緊帶的需求很大。 因為它是一項易於製造、廉價但非常有用的發明。 對於有需要的人來說,每次製作鬆緊帶來分送是遠遠不夠的。 該活動已進入第11個年頭,共有8,262人參與

 

การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมายดังนี้

1) โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ทหารผ่านศึก รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ชลบุรี รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ รพ.พนัสนิคม รพ.สงฆ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจะเกร็ง โรงพยาบาลแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลเกาะสีชัง โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลชะอำ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย รพ.สต.บ้านคีรีวง โรงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ จ.ชลบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ จ.ชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ จ.ชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง จ.ชลบุรี รพ.ปากช่องนานา2, รพ.สต.วัดสันทรีย์, รพ.สต.วัดโบสถ์, รพ.สต.บางแตน รพ.สต.บ้านหัวโกรก

2) สถานสงเคราะห์ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค บ้านบางละมุง บ้านวาสนะเวศน์ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ บ้านปทุมธานี บ้านจันทบุรี บ้านบางแค 2 บ้านเฉลิมราชกุมารี (นครปฐม) บ้านวัยทองนิเวศน์ (อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) บ้านนครปฐม บ้านเขาบ่อแก้ว (นครสวรรค์) บ้านบางเขน และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์  และสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน ปราจีนบุรี บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง

3) สถานที่อื่นๆ ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (เชียงใหม่) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตน์วชิระ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีราชา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง ชมรมผู้สูงอายุอบต.เกาะขนุนสวนสาธารณะ วัดในจังหวัดชลบุรี และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ  ศูนย์ส่งเสริมฯ ออทิสติกจังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 นครปฐม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่พัทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชลบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ชุมชนตลาดน้ำบางนกแขวก ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ชุมชนการเคหะแหลมฉบัง งานประชุมสมัชชาคนตาบอดแห่งประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต ชุมชนตลาดน้ำอัมพวา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองตำลึง ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านบึง ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 1 ตลาด 100 ปีสามชุก ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอพนัสนิคม ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวงพรหมวาส ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ชมรมศิริราชอาวุโส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมือง

สถานสงเคราะห์คนชราและทุพพลภาพคามิลเลียน โซเซียลเซ็นเตอร์ จ.ปราจีนบุรี ตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ตลาดหัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดคลองสวน ตลาดบ้านใหม่ ฉะเชิงเทรา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ตลาดเทศบาลชะอำ จ.เพชรบุรี ตลาดตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ฯลฯ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: