IMG_20150805_07533

รับบริจากกระดาษหน้าเดียว กระดาษสี กระดาษแข็ง กระดาษสวยงามที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท เพื่อกิจกรรมอาสาสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โทร.095 9977724.

volunteerservice@gmail.com