การอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการอาสาสมัคร

Volunteer Management Workshop

การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครและการจัดการอาสาสมัครแก่ องค์กรราชการ องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความต้องการนำระบบบริหารจัดการอาสาสมัครไปใช้ในการทำงานภายในองค์กร ต้องการสร้างระบบงานอาสาสมัครและมีทักษะการจัดการอาสาสมัครได้ด้วยตนเอง

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “การจัดการอาสาสมัคร” ครั้งนี้ จะเป็นการสร้าง “นักจัดการอาสาสมัคร” (Volunteer Manager) ในการบริหารจัดการอาสาสมัคร สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขององค์กรและสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมแก่อาสาสมัครกับงานด้านการพัฒนาต่างๆ มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถออกแบบกระบวนการอาสาสมัคร
 2. เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) แก่บุคลากรด้านงานพัฒนา
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรด้านงานอาสาสมัครที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการอาสาสมัคร
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระบวนการจัดการอาสาสมัครซึ่งหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานขององค์กรต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

บุคลากรในองค์กรราชการ องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความสนใจในกระบวนการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) และมีความต้องการนำระบบบริหารจัดการอาสาสมัครไปใช้ในการทำงานภายในองค์กร โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมครบทั้ง 3 วัน

วิทยากรดำเนินกระบวนการ
ทีมวิทยากรจากเครือข่ายจิตอาสา (VSN)

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 (3 วัน)
เวลา 09.00-16.30 น.  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
(ดาวโหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบข้างล่างนี้)

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน/อาหารว่างตลอดการฝึกอบรม ไม่รวมที่พักและค่าเดินทาง)

การรับสมัคร

 1. รับจำนวน 35 ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอบรม แต่สามารถส่งผู้แทนได้
 3. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 กันยายน 2560

กระบวนการรับสมัคร

 1. กรอกใบสมัครผ่านทาง www.volunteerspirit.org
 2. รอการตรวจสอบใบสมัครจากเจ้าหน้าที่
 3. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการตรวจสอบใบสมัครจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,500 บาท/ท่าน ตามช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินที่ได้รับทางอีเมล
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันสถานะการลงทะเบียน “สมบูรณ์” กลับไปยังอีเมล์ของท่าน

 

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล โทรศัพท์ 08-5033-2794 อีเมล์ phantakarn@volunteerspirit.org
(ติดต่อในเวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.)