ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีพี้เลี้ยงอาสาทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 215 คน โดยพี่เลี้ยงอาสาสามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 2,826 คน

ดังนั้นพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9  เปิดรับสมัครอาสา เพื่อให้คำปรึกษา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด แนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนทุนทั้งในสายสามัญ (ม.1-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. การเรียน ได้แก่ การเรียนทั่วไป, การเรียนต่อ, การประกอบอาชีพ
 2. การใช้ชีวิตวัยรุ่น ได้แก่ เพศและความรักในวัยเรียน, ความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัว, เพื่อน
 3. การรับมือกับอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ร้อน ,โกรธ, ท้อใจ, สับสน, เหงา, เศร้า, สูญเสียความมั่งคงทางจิตใจ, ความรักในวัยเรียน

 

คุณสมบัติอาสา

 1. มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่
  ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุนยุวพัฒน์)
 2. มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
  • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, Vdo ฯ ได้
 3. มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนทุนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 4. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 5. สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้

 

บทบาทอาสา

อาสาสมัครจะทำงานเป็นทีม โดยขอบข่ายของงานครอบคลุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุยและให้คำปรึกษากับน้องนักเรียนทุนทางโทรศัพท์ เมื่อน้องโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษา
 2. โทรศัพท์หาน้องนักเรียนทุนเพื่อให้คำปรึกษา เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน
 • จากจดหมายที่น้องเขียนมาขอคำปรึกษา
 • จาก Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน์
 1. ออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊กกลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน์ อาทิตย์ละ 2-3 เรื่อง สำหรับนักเรียนทุนสายสามัญ(ม.1-ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3)
 2. ตอบคอมเม้นท์ (Comment) และ กล่องข้อความ (Inbox) นักเรียนทุน
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร การเข้าระบบทุนออนไลน์ เมื่อมีนักเรียนทุนสอบถามข้อมูล
  (ข้อมูลคำตอบ ทางมูลนิธิฯเป็นคนรวบรวมไว้ให้)
 4. บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์

จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ

 • 12 คน

ระยะเวลาในการทำงาน 4 เดือน

 • วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 17 เมษายน 2563

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. (หมายเหตุ: อาสาอาจไม่ได้ทำงานทุกวัน)

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

 

ปฏิทินกิจกรรมโครงการพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9

ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน –

6 ธันวาคม 62

 

https://ybf.premier.co.th/scholar/index_volunteer.php
2 ประกาศผลผู้ผ่าน
การคัดเลือก
9 ธันวาคม 62

 

ประกาศผลผ่านทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ มูลนิธิยุวพัฒน์ ,เครือข่ายจิตอาสา
3 การปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

 

เวลา 08.30 -18.00 น.
ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
4 ระยะเวลาปฎิบัติงานของพี่เลี้ยงอาสา วันที่ 16 ธันวาคม 2562 –

17 เมษายน 2563

 

ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสา
5 ประเมินผล
ระหว่างโครงการ
วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 -15.00 น.
ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
6 ถอดบทเรียน
การทำงาน
วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 63

 

เวลา 08.30 -13.30 น.
ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์