หัวข้อ รายละเอียด
1. ชื่อตำแหน่งงานอาสาสมัคร มนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง (รุ่นที่ 2)
2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ภายใต้ปรัชญา “TMB Make THE Difference” มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต มุ่งเน้น “การสอนจับปลาแทนการให้ปลา”   โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ในชุมชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชนรอบข้าง และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

“ไฟ” หมายถึง พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน  และ “ฟ้า” คือ พลังของการให้จาก TMB

2. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร เป็นพี่เลี้ยงเยาวชนไฟ-ฟ้า ร่วมทางานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกระบวนการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนไฟ-ฟ้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความมั่นใจในตัวเอง, การทางานร่วมกันเป็นทีม, การตั้งเป้าหมาย และความมีจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมและดาเนินกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนไฟ-ฟ้า เห็นความเชื่อมโยง การมีส่วนร่วมในชุมชนและรู้จักการเป็นผู้ให้
3. คุณสมบัติอาสาสมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ

2. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาใดก็ได้

3. มีความสนใจและความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่

4. มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้กระบวนการกิจกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาเยาวชน

5. ชอบการทำงานเป็นทีมและเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย

6. มีเวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทั้ง 12 ครั้ง และเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของโครงการ 3 ครั้ง (รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง)

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธิ์

2. ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ–ฟ้า ถนนจันทน์

3. ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

4. ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)

5. จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ ศูนย์การเรียนรู้ละ 2 คน รวม 8 คน
6. สวัสดิการอาสาสมัคร 1. วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

2. อาหารกลางวัน

7. ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00  เป็นระยะเวลา 12 ครั้งต่อเนื่อง (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561)
8. เกี่ยวกับมูลนิธิทีเอ็มบี มูลนิธิทีเอ็มบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน
www.tmbfoundation.or.th
9. ระยะเวลาการดำเนินงาน 1. ช่วงรับสมัคร 18 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2561

2. สัมภาษณ์คัดเลือก  21 สิงหาคม 2561

3. ประกาศผลการคัดเลือก 22-23 สิงหาคม 2561

4. ปฐมนิเทศน์อาสาสมัคร  25-26 สิงหาคม 2561

5. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน  กันยายน – ธันวาคม 2561
– กันยายน = วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
– ตุลาคม = วันที่ 7 อาสาสมัครทุกคนต้องเข้าร่วมกระบวนการทบทวนการทำงานระยะครึ่งทาง (Midterm Review) ครึ่งวัน และปฏิบัติงานต่อในวันที่ 14, 21, 28
– พฤศจิกายน = วันที่ 4, 11, 18, 25
– ธันวาคม = วันที่ 2 อาสาสมัครทุกคนต้องเข้าร่วมกระบวนการทบทวนการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา (Final Review) ใช้เวลาทั้งวัน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. แผนงานและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนไฟ-ฟ้า
2. เยาวชนไฟ-ฟ้ามีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ได้เรียนรู้และเห็นความเชื่อมโยงในการทางานอาสาสมัครเพื่อชุมชน
3. อาสาสมัครได้เรียนรู้กระบวนการทางานอาสาสมัครอย่างมืออาชีพกับเครือข่ายจิตอาสา
11 เงื่อนไขสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน 12 ครั้ง อาสาสมัครต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการสำคัญ 3 ครั้ง คือ
– การปฐมนิเทศน์ ระยะเวลา 2 วัน ,
– กระบวนการ Midterm Review ระยะเวลา 1 วัน,
– การถอดบทเรียนประเมินผล ระยะเวลา 1 วัน (รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง)
12 เงื่อนไขสำคัญ

 ———————————————————-

กรอกข้อมูลการสมัครได้ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
———————————————————-