หัวข้อ รายละเอียด
1. ชื่อตำแหน่งงานอาสาสมัคร มนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง (รุ่นที่ 3)
2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า “ไฟ” หมายถึง พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน และ “ฟ้า” คือ พลังของการให้จาก TMB

มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต มุ่งเน้น “การสอนจับปลาแทนการให้ปลา” โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ในชุมชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชนรอบข้าง และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ ดำเนินการโดยมูลนิธิทีเอ็มบี ภายใต้ปรัชญา TMB Make THE Difference

3. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร บทบาทอาสาสมัคร : เป็นพี่เลี้ยงเยาวชนไฟ-ฟ้า ร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตน้องๆเยาวชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ช่วยคิด ออกแบบ วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิตแก่เยาวชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ไฟ-ฟ้า เช่น กิจกรรมI.Y, กิจกรรมแนะแนวอาชีพ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมสอนมารยาททางสังคม
  • ดูแล ให้คำปรึกษา แก่เยาวชน อายุระหว่าง 8 – 17 ปี ทั้งด้านการเรียน การดำเนินชีวิตประจำวัน และ การวางแผนอนาคต
4. คุณสมบัติอาสาสมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ
2. ศึกษาอยู่ระดับปริญญาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3. มีความสนใจและตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ สามารถเข้ากับเด็กวัยรุ่นได้ดี
4. มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้กระบวนการกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเยาวชน
5. มีประสบการณ์ในการคิดและนำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยตัวเอง
6. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากภายในตนเอง และแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น หนังสือ บอร์ดเกม สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้
7. ชอบการทำงานเป็นทีมและเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย มีทักษะการฟัง (Deep Listening Skill) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
8. มีเวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทั้ง 11 ครั้ง และเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของโครงการ 3 ครั้ง
5. สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์
2. ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)
3. ศูนย์เรียนรู้ ไฟ–ฟ้า จันทน์
4. ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย
6. จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ ศูนย์การเรียนรู้ละ 2 คน รวม 8 คน
7. สวัสดิการอาสาสมัคร 1. วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

2. อาหารกลางวัน

8. ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 เป็นระยะเวลา 11 ครั้งต่อเนื่อง (เดือนมีนาคม – มิถุนายน)
9. เกี่ยวกับมูลนิธิทีเอ็มบี มูลนิธิทีเอ็มบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน
www.tmbfoundation.or.th
10. ระยะเวลาการดำเนินงาน 1. ช่วงรับสมัคร 25 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562
2. สัมภาษณ์คัดเลือก 2 มีนาคม 2562
3. ประกาศผลการคัดเลือก 5 มีนาคม 2562
4. ปฐมนิเทศน์อาสาสมัคร 30 – 31 มีนาคม 2562
5. ช่วงเวลาปฏิบัติงาน มีนาคม – มิถุนายน 2562
11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. แผนงานและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนไฟ-ฟ้า
2. อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน
3. อาสาสมัครได้เรียนรู้ปรัชญา “Make THE Difference” / เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้การทำงานร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ 4 แห่งของกรุงเทพฯ
12 เงื่อนไขสำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน 11 ครั้ง อาสาสมัครต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการสำคัญ 3 ครั้ง คือ การปฐมนิเทศน์ ระยะเวลา 2 วัน , กระบวนการ Midterm Review ระยะเวลา 1 วัน, การถอดบทเรียนประเมินผล ระยะเวลา 1 วัน (รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง)

———————————————————-

กรอกข้อมูลการสมัครได้ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
———————————————————-