WEBSITE

Overview


เว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา มีจำนวน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในปี 2561 ทั้งหมด 882,387 ราย

มีการเปิดชมหน้าเว็บเพจที่อยู่ 2,892,343 ครั้ง โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1 คนจะเปิดหน้าเว็บเพจจำนวนเฉลี่ย 2.38 หน้า อัตราเฉลี่ยที่ใช้เวลาอยู่บนหน้าเว็บอยู่ที่ 2:21 นาที


กลุ่มอายุของผู้เข้าชม (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่
1. กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานระหว่างอายุ 25-34 ปี = 195,740 (43.93%)
2. กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุ 18-24 ปี = 101,982 (22.89%)
3. กลุ่มอายุ 35-44 ปี = 79,754 (17.90%)
4. กลุ่มอายุ 45-54 ปี = 39,219 (8.80%)
5. กลุ่มอายุ 55-64 ปี = 23,744 (5.33%)
6. กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป = 5,096 (1.14%)

แบ่งเป็น >>
เพศหญิง = 347,891 (73.57%)
เพศชาย = 124,987 (26.43%)

Location

พื้นที่จังหวัด ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดถึง 68.11% ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ที่ 0-3%


แหล่งที่มา

แหล่งที่มาในการเข้าถึงเว็บไซต์ ในปีนี้เนื่องจาก Facebook ปรับการแสดงผลบนแฟนเพจลดลง ผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่เข้ามาจากช่องทาง Search Engine ต่างๆ เช่น google.com ตามด้วย การเข้าเว็บไซต์โดยพิมพ์ชื่อ URL เข้ามาโดยตรง แสดงให้เห็นว่าผู้สนในงานอาสาสมัคร และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่คอยติดตามเครือข่ายจิตอาสาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และ ช่องทาง Social Network , Facebook ที่เหลือจะเป็นการเข้าเว็บไซต์จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ตามเว็บไซต์อื่นๆ


หน้าเพจที่มีการเปิดเข้าชมมากที่สุด


อันดับแรกเป็นหน้ากิจกรรมอาสา 294,099 pageviews ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เป็นหน้ารวบรวมงานอาสาสมัครอัพเดทใหม่ล่าสุด และเป็นหน้าเพจที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดผู้เข้าชมจึงมักติดตามข่าวสารใหม่ๆได้จากหน้านี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รองลงมาเป็นหน้า “หน้าแรก” ของเว็บไซต์, ตามด้วยแหล่งบริจาคต่างๆ  และงานครูอาสา และงานปลูกป่า


Performance ประสิทธิภาพของเว็บไซต์

ผลทดสอบจากจำนวนโหลดหน้า 25,057เว็บเพจ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บอยู่ที่เฉลี่ย 7.59 วินาที เป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างตอบสนองได้เร็วต่อการใช้งาน

FACEBOOK


ปี 2561 มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มจาก 327,557 ไปเป็น 334,731
ปีนี้ถือได้ว่า facebook มีการปรับยอด Reach ลดลง ส่งผลให้อัตราการเติบโตของผู้ติดตามน้อยลดไปมาก


ยอดการอ่านเนื้อหาจากหน้าเพจเฉลี่ย 15,011 ถึง 26,244 วิวต่อวัน, และสูงสุดถึง 348,971 วิวต่อวัน


ช่วงอายุและเพศของ Fanpage Volunteerspirit 70% เป็นเพศหญิง และ 30% เป็นเพศชาย โดยผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน วัยทำงาน จะอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี และ 18-24 ปี รองลงมาได้ที่ 35-44 ปี และ 45-54 ปี

DATABASE | ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย สมาชิก และกิจกรรม

เครือข่ายภาคประชาสังคม 100องค์กร
ภาคมหาวิทยาลัย 57องค์กร
องค์กรภาครัฐ 26องค์กร
องค์กรระหว่างประเทศ 7องค์กร
องค์กร และกลุ่มอาสาที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเป็นสมาชิกในเว็บไซต์
148
องค์กร
กิจกรรมอาสาทั้งหมด ที่องค์กรฝากประชาสัมพันธ์ ภายในปี 2561
774
กิจกรรม
สมาชิกเว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา และผู้รับจดหมายข่าว
9218
คน