ข้อมูลกิจกรรมอาสาสมัคร

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครผ่านทาง www.volunteerspirit.org ทั้งสิ้น 278 ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นงานอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ดังนี้
stat_vsn_jan-apr16001

โดยมีพื้นที่การทำงานอาสาสมัครกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนี้
stat_vsn_jan-apr16002

ข้อมูลสมาชิกอาสาสมัคร

www.volunteerspirit.org เปิดให้บุคคลทั่วไปมาลงทะเบียนอาสาสมัคร โดยระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 มีผู้คนสนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น 377 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิงและชาย ดังนี้
stat_vsn_jan-apr16003

จากการที่บุคคลทั่วไปมาลงทะเบียนอาสาสมัครผ่านทาง www.volunteerspirit.org ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 ทั้ง 377 คน นั้น พบว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดังนี้
stat_vsn_jan-apr16004

จากการที่บุคคลทั่วไปมาลงทะเบียนอาสาสมัครผ่านทาง www.volunteerspirit.org ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 ทั้ง 377 คน นั้น พบว่ามีความสนใจในงานอาสาสมัครที่หลากหลาย หากแบ่งออกเป็นหมวดหมู่มีมากถึง 16 ประเภท โดยค่าร้อยละของแต่ละหมวดหมู่คิดจากฐานของจำนวนอาสาสมัคร 377 คน แยกเฉพาะออกเป็นหมวดหมู่ไป ซึ่งไม่ได้เป็นร้อยละของทั้ง 16 ประเภท
stat_vsn_jan-apr16005
stat_vsn_jan-apr16006
stat_vsn_jan-apr16007
stat_vsn_jan-apr16008

ข้อมูลสมาชิกองค์กร กลุ่มอาสาสมัคร

www.volunteerspirit.org เปิดให้องค์กรอาสาสมัครมาลงทะเบียนข้อมูลของแต่ละองค์กร โดยระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 มีองค์กรที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 39 องค์กร แบ่งเป็นองค์กรแต่ละประเภท ดังนี้
stat_vsn_jan-apr16009

ทั้ง 39 องค์กร ที่ได้มาลงทะเบียนข้อมูลของแต่ละองค์กรระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 ไว้นั้น พบว่า มีพื้นที่การทำงานอาสาสมัครของแต่ละองค์กรอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
stat_vsn_jan-apr16010

จากการที่มีองค์กรอาสาสมัครมาลงทะเบียนผ่านทาง www.volunteerspirit.org ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 ทั้ง 39 คน นั้น พบว่ามีงานอาสาสมัครของแต่ละองค์กรที่หลากหลาย หากแบ่งออกเป็นหมวดหมู่มีมากถึง 16 ประเภท โดยค่าร้อยละของแต่ละหมวดหมู่คิดจากฐานของจำนวนองค์กรอาสาสมัคร 39 องค์กร แยกเฉพาะออกเป็นหมวดหมู่ไป ซึ่งไม่ได้เป็นร้อยละของทั้ง 16 ประเภท
stat_vsn_jan-apr16011
stat_vsn_jan-apr16012
stat_vsn_jan-apr16013
stat_vsn_jan-apr16014

ฐานข้อมูลงานอาสาสมัคร

stat_vsn_jan-apr16015

ฐานข้อมูลอาสาสมัคร (บุคคล)

stat_vsn_jan-apr16016
stat_vsn_jan-apr16017
stat_vsn_jan-apr16018

ฐานข้อมูลองค์กรอาสาสมัคร

stat_vsn_jan-apr16019
stat_vsn_jan-apr16020
stat_vsn_jan-apr16021