หนังสือ IVS in Asia หรือ International Volunteer Service in Asia โดยความร่วมมือของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายจิตอาสา และสมาคมจิตอาสา จัดทำหนังสือขึ้นเพื่อรวบรวมแนวทางดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในทวีปเอเชีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ภายในหนังสือประกอบประวัติศาสตร์ของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในเอเชีย ขั้นตอนและกระบวนการการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร และกิจกรรมอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในเอเชียทั้งหมด 25 หน่วยงาน 21 ประเทศ

หนังสือ IVS in Asia จัดทำในรูปแบบ E-Book แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดพิมพ์ร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายจิตอาสา และสมาคมจิตอาสา จำนวน 100 เล่ม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

อ่านหนังสือ IVS in Asia