อาสา เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด 15,16 ,มกราคม, 65

“Sharing Brooches” volunteer  Jan.15,16 2022

 

ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ 4th Thai Volunteer Service Bldg.

For English please scroll down

 

เพื่อการป้องกัน COVID-19 ทางมูลนิธิฯได้ฉีดฆ่าเชื้อห้องทำกิจกรรม ห้องน้ำ และเตรียมเจลล้างมือไว้ให้อาสาสมัคร ให้อาสาเตรียมหน้ากากอนามัยไปเอง และแนะนำให้นำขวดใส่น้ำดื่มไปเองเพื่อป้องกันใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ทางเราแนะนำท่านควรพกช้อนตักอาหารเอง และให้เลือกทานอาหารปรุงร้อนเมื่ออยู่นอกบ้าน

 

โครงการ จิตอาสา..เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด ต่อเนื่องราว 10 ปี จากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2547- 2561 ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการทั้งสิ้น 247,480 ราย เป็นเด็ก 121,860 ราย และสตรี 119,331 ราย ปัจจุบันเราเห็นได้จากข่าวเด็ก-ผู้หญิงถูกทำร้ายในครอบครัวมากกว่า 1 ครั้ง  ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ  โดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นในทุกช่วงอายุของเด็กและเกิดในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน หรือสถานที่ที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้ โดยมักกระทำโดยบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก เป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศ มากที่สุด ในส่วนสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวงทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันของคู่สมรส ข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้ผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรง ถูกทำร้ายร่างกายซ้ำและทวีความรุนแรงขึ้น จากการสำรวจความรุนแรงในครอบครัวช่วง COVID-19 ในช่วง ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1,692 คน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบครอบครัวที่มีความรุนแรงมากกว่า 1 ครั้ง  และ ซึ่งความรุนแรงนี้มีทั้งความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทางด้านการถูกละเลย หรือทอดทิ้ง  ในจำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงเหล่านั้นก็มักจะเป็นกลุ่มด้อยโอกาสด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ หรืออาศัยอยู่กับครอบครัวและชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งเมื่อได้รับความรุนแรงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ ที่พักพิง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างปกติสุขอีกครั้ง จึงจัดกิจกรรมอาสาสมัคร “เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรี” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความช่วยเหลือ และเยียวยาเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำความรุนแรงดังกล่าวข้างต้นต่อไป นอกเหนือจากที่อาสาสมัครได้ร่วมสมทบค่าอุปกรณ์ทำเข็มกลัด และได้รับเข็มกลัดกลับไปแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดกับเราด้วย

 

กำหนดการ  15, 16 ม.ค. 65 (สมัครวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันก็ได้)

13:00-13.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม / รู้จักกัน แนะนำโครงการ กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ร่วมทำกิจกรรม ออกแบบตามที่ตนต้องการ

17.00 พูดคุยกันก่อนกลับจบกิจกรรม จบกิจกรรมแล้ว เข็มกลัดที่ท่านเป็นผู้ออกแบบ ท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เอง หรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

 

ความพร้อมก่อนอาสา

- ผู้สมัครแล้วเข้าร่วมไม่ได้ให้แจ้งล่วงหน้า เพราะหากสมัครแล้วไม่เข้าร่วม จะทำให้ผู้อื่นที่รอคิวเสียโอกาสเข้าร่วม

ให้ท่านเตรียมเศษผ้าเช็ดมือผืนเล็ก ๆ สำหรับใช้ส่วนตัวไว้เช็ดสีที่เปื้อนมือขณะวาด

– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก ทำได้ทุกเพศวัยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ มีเจ้าหน้าที่แนะนำก่อนทำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย และสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด ให้ประเมินตนเองก่อนสมัคร

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อจะได้เริ่มกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน

 

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา กรณีที่ท่านมีเอกสารแบบฟอร์มมาเองให้ใช้แบบฟอร์มของสถาบันได้ หากไม่มีให้ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิได้

 

การสมัคร ทาง e-mail ได้ที่ volunteerservice@gmail.com   โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม

“เข็มกลัดแบ่งปันฯ.”  วันที่…… เวลา……  ชื่อ/สกุล …….  อาชีพ…… E-mail …… เบอร์โทร…….

 

– ร่วมสมทบค่าอุปกรณ์และช่วยเหลือเด็กฝสตรี  200 บาท/ชุดกิจกรรม  **ขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

 

การเดินทางไปมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14 สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1 เดินมาทาง ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 5 ประมาณร้อยเมตร เห็นตึกซัมเมอร์ ซ้ายมือ เดินลอดใต้ถุนตึกจนสุดแล้วเลี้ยวซ้ายจะถึงตึกมูลนิธิฯซ้ายมือ ตรงข้ามอาคารซัมเมอร์ 1 มาทางรถเมล์(สาย 73ก 136 137 172 179 185 206 514 517) ลง ป้าย ซ.รัชดาภิเษก 14 หรือป้ายโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เดินเข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวขวาเข้าทางศาลพระภูมิราว 30 เมตรจนสุดซอย ตึกมูลนิธิฯอยู่ซ้ายมือ ตรงข้ามซัมเมอร์ 1 หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น ค่ารถ ประมาณ 15 บาท

ดู GPS ตามลิ้ง >>> https://goo.gl/maps/4dsmvEpuQUSNoNJT8

 

ประสานกิจกรรม/ Contact

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)Thai Volunteer Service (TVS)

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

409 Soi Rohitsuk, Prachratbampen Rd., Huay Kwang, Bkk 10320

E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)

 

Volunteer to Create Learning Material on Canvasfor primary schools students in urban poor and remote areas.

 

“Sharing Brooches” volunteer –  to raise fund for Children and Women who were abusedThis Volunteer Projects started in Thailand in the year 2016. Since we learned that lots of women and children in Thailand had got domestic violence including physical violence, emotional and psychological violence, sexual violence, and violent side of neglected or abandoned, as frequently in the daily news. Victims of violence, they are mostly from disadvantaged groups from any reasons, such as education, the economy, or are unsuitable living environment with a family and a community. We are aware of the need to help them in order that they can return safe to the society again. Our volunteer activity is to take part in sharing the help and healing the children and women affected by the violence.

Schedule

13.00-13.30  Registration, Get to know each other, volunteer activity making brooches to raise fund to help children abused and women abused or got violence.

17.00  Exchange experience of volunteer work and present your designed-brooches. After finish activity, you will get brooches for yourself or you will give to others.

– You can join this volunteer activity by support 200 baht for your brooches kits.  **Tax exemption receipt can be requested.

 

How to get TVS >> Thai Volunteer Service>> located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT…  Huay Kwang station, exit 1. Walk to Pracharatbampen Road, turn left at Pracharatbampen 5, and walk along the street for about 100 meters till you see Summer Mansion, turn left and walk thru the basement of Summer Mansion. Thai Volunteer Service is opposite to Summer Mansion 1

By city bus… (Bus line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off at Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Kunnatee School, walk into  Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight then turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 100 meters. …If you don’t want to walk you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop at Ratchada14, tell the driver that you will go to Mu-la-ni-thi (มูลนิธิอาสาสมัครฯ) or to Summer Mansion, fee about 15 baht.  For GPS  >>> https://goo.gl/maps/4dsmvEpuQUSNoNJT8

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: