🙋‍♀️ เชิญชวนชาวอ่าวน้ำเมา จ. กระบี่ เป็นอาสาสมัครกับกิจกรรม “อ่าวน้ำเมาพันพรือ?” What’s Up, Ao Nam Mao?

🌳 เพราะ “หญ้าทะเล” ช่วยให้ระบบนิเวศน์อ่าวน้ำเมาสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงอาชีพประมง แต่กลับเสื่อมโทรมและถูกทำลายลงเรื่อย ๆ โครงการผู้นำอาสา ยูนิเซฟ จึงชวนชาวกระบี่ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรม “อ่าวน้ำเมาพันพรือ” สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณชุมชนอ่าวน้ำเมา

เรากำลังมองหา
💚 ทีมพี่เลี้ยงกลุ่มดูแลน้อง ๆ 4 คน
💚 ทีมสวัสดิการ 4 คน
💚 พิธีกร 1 คน

📌 คุณสมบัติอาสา
1. มีทักษะ ที่เหมาะสมกับฝ่ายที่ตนเองเลือก
2. มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
3. มีความสนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ/หรือ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หญ้าทะเล
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2566 ได้ครบทั้ง 2 วัน
5. สามารถเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะ (ออนไลน์), ประชุมเพื่อนัดหมายกิจกรรม (ออนไลน์), และการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม

** จะมีการสื่อสารและนัดหมายช่วงเวลาสำหรับอบรม นัดหมายกิจกรรม และเตรียมความพร้อม หลังจากคอนเฟิร์มจำนวนอาสาแล้ว

🗓️ วันจัดกิจกรรม: 9 – 10 ธันวาคม 2566
📍 ณ บริเวณอ่าวน้ำเมาและบ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: