นิสิต จากเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปี 3 นะคะ ช่วยแนะนำความรู้และประสบการณ์ด้วยนะคะ