ผมอยากทำงานเป็นครูที่อยู่บนดอยเพื่อได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสที่ไม่การศึกษาอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ