การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นวาระการพัฒนาระดับชาติที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ ต่างระดมกำลังความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ร่วมกันทำงานอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ละเลยให้ปัญหานี้เป็นปัญหาของครู ปัญหาของโรงเรียน ปัญหาของผู้จัดการศึกษา ที่จะต้องจัดการปัญหาทางการศึกษาที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองเพียงลำพังอีกต่อไป

ในปี พ.ศ. 2557 – 2562 มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 1 – 9 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีโรงเรียนในโครงการ 7 แห่ง และมีครูอาสาสมัครทั้งสิ้น 90 คน

บทบาทการทำงานของครูอาสาสมัครได้ก่อให้เกิดการพัฒนากับนักเรียนในโรงเรียนหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิต การทำหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนวิชาพื้นฐานในชั้นเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งได้กระตุ้นในนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานในหลายวิชาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติ ยิ่งไปกว่านั้น คือการสร้างความมุมานะที่จะเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนเองให้มากยิ่งขึ้น ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ครูอาสาสมัครได้เข้าไปเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับนักเรียน สร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีคุณค่า นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อยอดความใฝ่ฝันและความต้องการ ให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต

นอกจากการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว โรงเรียนที่ครูอาสาสมัครเข้าไปประจำการยังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอีกด้วย ทำให้เกิดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ สร้างพื้นที่ให้ครูประจำการได้ทดลองทำการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ครูอาสาสมัครเองก็ยังได้ใช้เวลา 4 เดือนนี้ ในการเรียนรู้ตัวเองผ่านงานพัฒนาการศึกษา เกิดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า อาจเป็นช่วงเวลาที่ครูอาสาสมัครจะได้ค้นพบคำตอบบางประการที่เกิดขึ้นกับตนเอง

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 10 นี้ จึงเป็นการทำงานพัฒนาการศึกษาที่ต่อเนื่อง กับภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1.2 มีความสนใจด้านการพัฒนาการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 มีความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน (11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 มีนาคม 2563)
1.4 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
1.5 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
1.6 มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
1.7 ผู้สมัครที่ทำงานแล้วต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัดและต้องมีหนังสืออนุญาตมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

2. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร

2.1 มีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูประจำการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำหน้าที่สอนเสริมรายวิชาที่มีความสำคัญแก่นักเรียน อาทิ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น

2.2 มีบทบาทเป็นครูพิเศษออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียน มีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ความมั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบมีวินัย การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือร่วมกับโรงเรียน)

2.3 มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนหอพัก มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนแก่นักเรียนบ้านไกลที่ต้องพักอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน

3. พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

1. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง          ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียนบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้วยปู            ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
3. โรงเรียนบ้านหว่าโน หมู่ที่ 3 บ้านหว่าโน                ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะละเหนือ       ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5. โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจำเริง          ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

4. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

4.1     จัดกระบวนการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน จำนวน 5 วัน
4.2     สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงานและจบการปฏิบัติงาน) จาก อำเภอเมืองเชียงใหม่ / อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน โดยครูประจำการของแต่ละโรงเรียน
4.3     สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
4.4     มีทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร
4.5     สนับสนุนการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับอาสาสมัครทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
4.6     ทีมพี่เลี้ยงเดินทางไปติดตามการทำงานในโรงเรียนเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว 1 เดือน
4.7     จัดกระบวนการ Midterm Review เพื่อให้อาสาสมัครได้ทบทวนภารกิจและเพิ่มเติมทักษะในการทำงานเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว 2 เดือน จำนวน 2 วัน
4.8     จัดกระบวนการถอดบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครและครูประจำการเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ จำนวน 3 วัน

5. จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 10 คน (ประจำการโรงเรียนละ 2 คน)

6. เงื่อนไขการสมัคร

6.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

6.2 หลักฐานประกอบการสมัคร **

  1. กรุณาเขียนแสดงทัศนคติของท่าน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
  • เขียนแนะนำตัวเองและประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครของท่าน (5 คะแนน)
  • แรงบันดาลใจในการสมัครเป็น “ครูอาสาสมัคร” ของท่าน (15 คะแนน)
  • เขียนถึงประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เล่าถึงเหตุการณ์และจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต (20 คะแนน)
  • ท่านคิดว่าทักษะชีวิตด้านใดบ้างที่สำคัญและจำเป็นกับนักเรียนระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน กรุณายกตัวอย่าง 1 ทักษะชีวิต พร้อมอธิบายเหตุผลความจำเป็น (25 คะแนน)
  • ท่านคิดว่าการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กด้านใดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดและหากท่านต้องลงมือพัฒนาเรื่องนี้ ท่านมีวิธีการอย่างไร (35 คะแนน)ทั้ง 5 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 3 หน้า โดยบันทึกเป็นไฟล์ .PDF
  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์และแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ https://www.volunteerspirit.org/?page_id=40503

7. ปฏิทินการรับสมัคร, การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

ช่วงเวลา กิจกรรมและรายละเอียด
สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ขยายเวลารับสมัครถึง 15 กันยายน 2562
ระยะเวลารับสมัคร
11 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และ Facebook ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก
21 – 22 กันยายน 2562 การสอบสัมภาษณ์
หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ สถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง โทรศัพท์ Email และ sms
23 กันยายน 2562 การประกาศผลการคัดเลือก
ทีมงานจะแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงและส่ง email แจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
6 – 10 พฤศจิกายน 2562 การปฐมนิเทศครูอาสาสมัคร
ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 5 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่
11 พฤศจิกายน 2562 ถึง

12 มีนาคม 2563

การปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร 4 เดือน
23 – 27 ธันวาคม 2562 การติดตามการทำงานของครูอาสาสมัคร (Follow Up)
ณ โรงเรียนที่ปฎิบัติงาน
25 – 26 มกราคม 2563 กระบวนการ Midterm Review
จำนวน 2 วัน ณ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก จ.เชียงใหม่
13 – 15 มีนาคม 2563 กระบวนการถอดบทเรียนการทำงาน
จำนวน 3 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

สอบถามเพิ่มเติม :  เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.

064-731-9477     (คุณประภัสสร)         อีเมล์  ploy@childsdream.org
08-5033-2794     (คุณพันธกานต์)         อีเมล์  phantakarn.in@gmail.com