มีความประสงค์เป็นอาสาสมัครสอนหนังสือแก้ผู้ด้อยโอกาส เช่นชาวเขาในท้องที่ชนบท