ค่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัครจากเวียดนาม

ปรับทัศนียภาพแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมกับเด็ก และเยาวชน

ณ หมู่บ้านชาวประมง โคกพยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

15 -28  กรกฎาคม 2561

(ค่ายเสร็จวันที่ 28 ตอนสาย ๆ กรณีจองตัวกลับให้จองตอน บ่าย ๆ หรือ ตอนเย็นค่ะ)

สภาพทั่วไป บ้านโคกพยอม หมู่ 18 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิม  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยาง และทำนา มีลำคลองติงหงีเป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่านชุมชน ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนาและสลับกับสวนยางเป็นหย่อมๆ ที่ผสมผสานความหลากหลายได้ อย่างลงตัว ในทุกๆ ปี มีการทำนาปลูกข้าวทำให้ชุมชนที่นี่ไม่ต้องซื้อข้าวสารจากข้างนอก นอกจากอาชีพหลักที่ชาวบ้านทำแล้วยังมีกลุ่มสตรีที่ทำขนมพื้นบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มเลี้ยงปลา. กิจกรรม

  1. กิจกรรมกับเด็กๆ ณ โรงเรียนโคกพยอม, คลองโต๊ะเหล็ม
  2. กิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนคลองโต๊ะเหล็ม โครงการจัดการขยะ
  3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใหญ่ ร่วมกับกศน. ในท้องถิ่น
  4. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  5. กิจกรรมเรียนรู้วิถี “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ร่วมกับอาสาสมัครระยะยาว

จุดนัดพบ นัดพบอาสาสมัครทุกท่านที่สถานีคิวรถตู้  ปากปารา – หาดใหญ่  (ติดกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)   อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล  ในวันอาทิตย์ที่  15 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้ – สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้ – เปิดใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ – มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ – ไม่ติดกับโลกออนไลน์จนเกินเหตุจำเป็น ภาษาที่ใช้ อังกฤษ และไทย   เงื่อนไขการร่วมโครงการ

  1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
  3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
  4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

 รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://drive.google.com/file/d/10VXRBOxGzdie3bsqGMbUitmKdRBla6bZ/view?usp=sharing

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   https://drive.google.com/file/d/1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy/view 

2. ส่งใบสมัครมายัง www.dalaa.thailand@gmail.com

3. รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่

4. ชำระค่าเข้าร่วม 

ค่าใช้จ่าย : 2650 บาท