เกี่ยวกับโครงการการ

 

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) ได้ร่วมมือกับทางชุมชนบ้านโคกพยอม เริ่มงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติขึ้นในชุมชน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นและ อาสาสมัครจากที่อื่นๆได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตาม โครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นของชุมชน เช่น กิจกรรมด้านการศึกษาทางเลือก ภาษาอังกฤษ ศิลปะ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ทดแทนในเขตป่าชายเลน การคัดแยกขยะในชุมชน การทำบ่อเลี้ยงปูธรรมชาติ ไปจนถึงการเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครนานาชาติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีการดำรงชีวิตอย่างรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไป สู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชน และการบริการชุมชนในด้านต่างๆ

ค่ายอาสาค่ายนี้ พิเศษตรงที่ทางสมาคมได้รับการติดต่อจากเครือข่ายประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจาก เป็นช่วงวันหยุดของนักเรียน ซึ่งอยากจะมาหาประสบการณ์งานด้านอาสาในประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์เพิ่มเติม และบริบท และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากบ้านตัวเอง

 

กิจกรรม

– ปรับปรุงพื้นที่บริเวณมัสยิด 

– กิจกรรมกับเด็ก (เด็กระดับประถม)  

– เพาะพันธ์ต้นกล้า โกงกาง

– กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน และวิถีชาวประมง

 

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

  1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 1,700 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก  ค่ากิจกรรมและค่าบำรุง และค่าเสื้อที่ระลึก ของสมาคม  
  2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
  3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
  4. ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของค่ายและเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByQQ4JcERbn-QVNYQnhwUFd2aFE/view?usp=sharing
  2. ส่งใบสมัครมายัง email: Dalaa.thailand@gmail.com
  3.  รออีเมล์ตอบรับแจ้งขั้นตอนต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 1700 บาท