ทุนค่าเดินทางครึ่งหนึ่งในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ประเทศโครเอเชีย
24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559

Training for Trainer: Building youth leaders and youth workers capacity for planning and implementation of social innovation project

Awareness raising festival: Idea Manifestation – Bringing International Minds Together

International Youth led event for wider local public in order to present their local social innovation and entrepreneurship practices and examples and to present their countries and local culture held in Croatia during Business Fair Festival on 31st May 2016 in Zadar, Croatia
 
Youth Worker Toolkit ” Managing Social Innovation and Entrepreneurial Project: From idea development to the project implementation
 
Location: Zadar, Croatia
 
คุณสมบัติ
  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านอาสาสมัคร หรือเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชน (เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี)
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
  4. มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
  5.  Open Mind and Flexible

ขั้นตอนการสมัคร
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.volunteerspirit.or.th/home/trainingfortrainerbuildingyouthleadersandyouthworkerscapacityforplainningandimplementationofsocialinnovationproject/training-for-trainer-croatia
    ส่งไปที่ parin@volunteerspirit.or.th
  2. เจ้าหน้าพิจารณาใบสมัคร และสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร 25 มีนาคม 2559
ประกาศผลการรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2559