พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ รุ่นที่ 5

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี  โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์” เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจได้มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้กระบวนการคิด ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ เป้าหมายเพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีแบบอย่างที่ดี มีวิธีการคิดและตัดสินใจ มีเป้าหมายในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • 25-55 ปี
 • หากจบการศึกษาในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการให้คำแนะนำ หรือ ให้คำปรึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจที่จะเป็นเพื่อน หรือเป็นพี่พูดคุยกับเยาวชนขาดโอกาสที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-18 ปี
 • มีทักษะการฟัง และมีความใส่ใจในการรับฟังผู้อื่น
 • มีทักษะการตั้งตำถามเพื่อชวนคุย และเพื่อชวนคิด
 • มีทักษะการพูดคุยที่นุ่มนวล ผ่อนคลาย
 • มีทักษะในการจับประเด็น และสรุปประเด็น
 • มีทักษะในการประเมินและคิดวิเคราะห์
 • สามารถบันทึกข้อมูลลงบนระบบออนไลน์ได้
 • มีทัศนคติที่ดี มองประเด็นปัญหาต่างๆ ในด้านบวก
 • สามารถให้ข้อมูล แนวทาง และคำปรึกษาแก่นักเรียนขาดโอกาส ในเรื่องการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยไม่ชี้นำและไม่เป็นผู้ตัดสินใจให้นักเรียน
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น
 • เคารพความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลของนักเรียน
 • มีความพร้อมที่จะทำงานพี่เลี้ยงอาสาระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนจบโครงการ

 

 1. บทบาทพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์

 • บทบาทเป็นพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์

พี่เลี้ยงอาสา 1 คน จะดูแล พูดคุย ให้คำแนะนำ แก่น้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่กำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 8 คน โดยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับน้องแต่ละคน 6-8 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15-20 นาที หรือตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 4 เดือน (10 ตุลาคม 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2561)

 • สร้างความคุ้นเคย และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างน้องนักเรียนและพี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์
 • สอบถามความเป็นอยู่ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม ครอบครัว และ สังคม (เพื่อนๆ และคุณครูที่โรงเรียน)
 • รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุน และให้คำแนะนำแนวทางเบื้องต้นแก่น้อง โดยไม่ชี้นำไปทางใดทางหนึ่ง
 • ชักชวนน้องคิด เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้แก่น้องๆ
 • สรุปข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับนักเรียนทุน บันทึกรายงานออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 1. สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

 

 1. ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน

 • ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

 1. อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนผ่านระบบออนไลน์

 

 1. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง)
 • จัดเวิร์คชอปอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อพี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและ ภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

 

 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

 • จำนวน 50 คน

 

 1. กติกา และเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 • ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนดตามปฎิทินกิจกรรมข้างล่างนี้

—————

ปฏิทินกิจกรรม
พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์
รุ่นที่ 5

กิจกรรม

ช่วงเวลา

รายละเอียด

ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 27 กันยายน 2560

กรอกใบสมัครออนไลน์ และทำแบบสอบถาม : www.volunteerspirit.org
การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 28 กันยายน 2560 ผู้สมัครและมูลนิธิ ฯ กำหนดวันที่สะดวกสัมภาษณ์ร่วมกัน
การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประกาศผลผ่านทางอีเมลที่อาสาสมัครแจ้งในขั้นตอนการลงทะเบียน
การปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.30 น.
ระยะเวลาปฎิบัติงานของพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
ประเมินผลระหว่างโครงการ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-17.30 น.
ถอดบทเรียนการทำงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-17.30 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
(คุณลักษมณ)      โทรศัพท์ 0-2301-1143   มือถือ 09-0985-0442
อีเมล์  ybf@ybf.premier.co.th
เวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.

 

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ : https://www.volunteerspirit.org/?p=32757

ค่าใช้จ่าย : -