สืบเนื่องจากโครงการปลูกป่าที่ไฟลท์ ออฟ เดอะ กิบบอน (Flight of the gibbon) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในปี 2559 เรามีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมดี ๆ ในการฟื้นฟูและรักษาผืนป่า  ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อบำรุงให้ผืนป่าแห่งนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ และเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศให้แก่สัตว์ป่า และชุมชนบ้านแม่กำปองต่อไป

ในครั้งนี้ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม ปลูกป่า ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 จุดนัดรับ ณ ร้านหนังสือดวงกมล เวลา 08.00 น.

สามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2559 ที่

Online Registration:  https://goo.gl/1euEct

 

ค่าใช้จ่าย : 0