“กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 กรีน อีเว้นท์ ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์ธุรกิจ แต่เป็นกลุ่มองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) คือ กลุ่มจัดกิจกรรมอาสาสมัครและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีใจรักการจัดงานกิจกรรม ซึ่งทีมงานผู้จัดมีทั้งนักศึกษา และคนเรียบจบแล้ว ทำงานแล้ว แต่อาศัยเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักของแต่ละคนมาร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขยายเครือข่ายนักอนุรักษืสิ่งแวดล้อมในสังคมแล้ว ยังหาทุนจากการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปช่วยเหลือสังคม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นทุนนำไปหล่อเลี้ยงองค์กรให้ทีมงานผู้จัดสามารถทำงานเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน (คล้ายมูลนิธิ หรือ NGO) และอีกส่วนหนึ่งสมทบให้เป็นกองทุนจัดกิจกรรมของชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th ซึ่งมีทีมงานผู้จัดเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชมรม เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทางของทีมงาน ค่าติดต่อประสานงาน ค่าน้ำค่าอาหารเลี้ยงสมาชิก ค่าจัดซื้อกล้าไม้ปลูกป่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น”

เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
สุระศักดิ์ ประไพรินทร์
ผู้ประสานงาน

สิ่งแวดล้อม กีฬา สันทนาการ การท่องเที่ยว