“กิจกรรมยางยืดเปลี่ยนชีวิต เริ่มเมื่อต้นปี 2556 โดยมาจากแนวคิดที่อยากจะทำบุญในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฎว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 35 รูปแบบ สำหรับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ข่ายประสาทแขน ผู้พิการ คนตาบอด ฯ
การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่แจกมากมาย รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไปเกินกว่า 6,310 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ง่าย แต่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย และผู้สูงอายุ การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ”

“1 สอนถักยางยืดในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปมอบ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงตาม รพ. ผู้พิการ พระภิกษุอาพาธ เด็กพิการ ฯ 2 สอนท่ากายบริหารที่เหมาะกับยางยืด 3 สอนแนวคิดการทำความดี ด้วยการให้”
“1 สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อการทำงานจิตอาสา ที่ยังไม่มีมาก่อน 2 แจกยางยืดออกกำลังกายให้สถานสงเคราะห์คนชราทั้งประเทศไทย ภายในสิ้นปี พ.ศ.25ุ60 3 แจกยางยืดให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการใช้ยางยืดตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 10,000 ชิ้น ภายในปี พ.ศ.2561 4 สร้างแรงบันดาลใจในการให้ ให้กับผู้อื่น 5 สร้างเครือข่ายผู้ให้ยางยืดให้ได้มากที่สุด”
เมธี ธรรมวัฒนา
ผู้จัดการ

1 ทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดเพื่อมอบให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการฯ
2 ไปแจกยางยืดตามสถานที่ต่างๆ